Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Διεύθυνση Παροχών Κύριας Σύνταξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Παροχών Κύριας Σύνταξης είναι ο σχεδιασμός, η προώθηση και παρακολούθηση και η αξιολόγηση μέτρων, δράσεων και πολιτικών σε θέματα θεμελίωσης δικαιώματος και παροχών κύριας σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, καθώς και λοιπών συνταξιοδοτικών παροχών, λόγω αναπηρίας, καθώς και η εποπτεία και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των σχετικών μέτρων, δράσεων και πολιτικών.

 

Η Διεύθυνση Παροχών Κύριας Σύνταξης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Σύνταξης Γήρατος.

 

β) Τμήμα Σύνταξης Λόγω Θανάτου.

 

γ) Τμήμα Σύνταξης και Επιδομάτων Αναπηρίας.

 

δ) Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης.

 

ε) Τμήμα Στατιστικών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σύνταξης Γήρατος είναι:

 

α)α) η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν στη σύνταξη λόγω γήρατος,

 

β)β) ο εντοπισμός ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας, η υποβολή προτάσεων για την επίλυσή τους και η έκδοση οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους,

 

γ)γ) η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και αντικρούσεων, επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σύνταξης Λόγω Θανάτου είναι:

 

α)α) η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν στη σύνταξη λόγω θανάτου,

 

β)β) ο εντοπισμός ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας, η υποβολή προτάσεων για την επίλυση τους και η έκδοση οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους,

 

γ)γ) η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και αντικρούσεων, επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σύνταξης και Επιδομάτων Αναπηρίας είναι:

 

α)α) η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν στη σύνταξη λόγω αναπηρίας, καθώς και στα επιδόματα λόγω αναπηρίας,

 

β)β) η επανεξέταση και ενιαιοποίηση των υφιστάμενων διατάξεων και η υποβολή προτάσεων για τη θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις και τα επιδόματα λόγω αναπηρίας,

 

γ)γ) ο εντοπισμός ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας, η υποβολή προτάσεων για την επίλυση τους και η έκδοση οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους,

 

δ)δ) η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και αντικρούσεων, επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

δ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαδοχικής Ασφάλισης είναι:

 

α)α) η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στο θεσμό της διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης φορείς κύριας ασφάλισης, καθώς και μεταξύ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και ασφαλιστικών οργανισμών, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης,

 

β)β) η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία διαδοχικής ασφάλισης στους ανωτέρω φορείς και η ερμηνεία αυτής,

 

γ)γ) η επίλυση αμφισβητήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης,

 

δ)δ) η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), η σύνταξη ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς και αντικρούσεων, επί προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ε. Αρμοδιότητες του Τμήματος Στατιστικών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης είναι:

 

α)α) η καταγραφή και ανάλυση των βασικών τάσεων και προοπτικών και στατιστικών δεδομένων της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και η σύγκριση αυτών με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κεντρικά σχεδιαζόμενων πολιτικών,

 

β)β) η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στη διαδικασία προετοιμασίας κειμένων πολιτικής για θέματα κοινωνικής ασφάλισης,

 

γ)γ) η εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζει το Υπουργείο,

 

δ)δ) η συμμετοχή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, στην προετοιμασία και τήρηση των φακέλων της ελληνικής συμμετοχής στα Συμβούλια Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα κοινωνικής ασφάλισης,

 

ε)ε) η διαχείριση και διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικής βάσης τεκμηρίωσης μελετών, ερευνών και εκδόσεων,

 

στ)στ) ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.