Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων είναι η επικοινωνία του Υπουργείου με Διεθνείς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα αρμοδιότητας του, η διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των κανονιστικών κειμένων των διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο καθώς και η επιστημονική τεκμηρίωση και προώθηση των θέσεων του Υπουργείου στους ως άνω Οργανισμούς.

 

2. Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς.

 

β) Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Συνεργασίας με Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διμερών Σχέσεων.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς:

 

α)α) Η αποκλειστική και απευθείας επικοινωνία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για το σύνολο των θεμάτων του πεδίου δράσης της Οργάνωσης.

 

β)β) Η αποκλειστική και απευθείας επικοινωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Συλλογικών Καταγγελιών και η συντρέχουσα αρμοδιότητα για την απευθείας επικοινωνία με τους λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς.

 

γ)γ) Η προετοιμασία και συμμετοχή στις εργασίες των διαφόρων Συνόδων των Οργάνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (και ο συντονισμός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την εκάστοτε ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας), των επιτροπών του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α), του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) (συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών αυτού), του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (O.A.Σ.Ε.), καθώς και στις εργασίες Συνδιασκέψεων, Συνεδρίων και Συναντήσεων των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών.

 

δ)δ) Η υποβολή στους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς Εθνικών Εκθέσεων, απαντήσεων σε καταγγελίες και σε παρατηρήσεις στο πλαίσιο των ελεγκτικών οργάνων της ΔΟΕ και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Συλλογικών Καταγγελιών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, απαντήσεων σε ερωτηματολόγια, καθώς και η υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του Υπουργείου προς την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, τα συναρμόδια Υπουργεία και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.

 

ε)ε) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία με την ιδιότητα του Τμήματος ως σημείο αναφοράς και ως συντονιστικός μηχανισμός για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων.

 

ε)ε) Η υποβολή στη Βουλή προς κύρωση, κατόπιν σύγκλησης του Τμήματος Προώθησης Διεθνών Κανόνων Εργασίας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και των Πρωτοκόλλων που υιοθετούνται από τη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας.

 

στ)στ) Η υποβολή στη Βουλή, προς ενημέρωση του Σώματος, των Διεθνών Κανόνων Εργασίας (Συμβάσεων, Συστάσεων, Πρωτοκόλλων), που υιοθετούνται από τη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας της Δ.Ο.Ε., με τη σχετική εισήγηση περί της δυνατότητας κύρωσης ή εφαρμογής τους.

 

ζ)ζ) Η εισήγηση για τη δυνατότητα κύρωσης διεθνών κανονιστικών κειμένων, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και η επεξεργασία και κατάρτιση των σχετικών αναγκαίων νομοθετικών κειμένων.

 

η)η) Η προετοιμασία εισηγήσεων και η σύγκληση του Τμήματος Προώθησης των Διεθνών Κανόνων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας και διαβούλευσης με αντικείμενο τη μελέτη και γνωμοδότηση επί σχετικών με τη Δ.Ο. Ε. θεμάτων.

 

θ)θ) Η συνεισφορά, στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, στην προετοιμασία των μελών της Βουλής των Ελλήνων κατά τη συμμετοχή τους στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

ι)ι) Η διοργάνωση και παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων διεθνών συναντήσεων καθώς και επισκέψεων κλιμακίων των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών.

 

ι)α)ι)α) Η υποστήριξη κατά τη διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας της Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο της συνεργασίας της χώρας με τη Δ.Ο.Ε..

 

ι)β)ι)β) Η μέριμνα για την καταβολή της ετήσιας εισφοράς της χώρας μας στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Συνεργασίας με Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διμερών Σχέσεων:

 

α)α) Η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής και ειδικότερα στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου και ο συντονισμός για το χειρισμό και την προώθηση των ευρωπαϊκών θεμάτων στους ανωτέρω τομείς.

 

β)β) Η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική νομοθεσία και της εφαρμογής του στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Εξωτερικών.

 

γ)γ) Η παρακολούθηση διαδικασίας καταγγελιών, Υποθέσεων EU-PILOT και προδικαστικών ερωτημάτων.

 

δ)δ) Η προετοιμασία φακέλου για τα Συμβούλια Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Συμβούλια Ευρωασιατικής και Ευρωμεσογειακής συνεργασίας άλλα συναφή Συμβούλια και Διασκέψεις Υπουργών καθώς και η συμμετοχή στην εκπροσώπηση των ανωτέρω συναντήσεων.

 

ε)ε) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση των απαραίτητων στοιχείων για την υποβοήθηση του έργου της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου.

 

στ)στ) Η συμμετοχή στις εργασίες των Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

 

ζ)ζ) Ο συντονισμός των θέσεων των λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου και η μέριμνα για την υποστήριξη ενιαίων θέσεων των Υπηρεσιών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

 

η)η) Η προετοιμασία και ο συντονισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου κατά την ανάληψη από τη χώρα μας της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συν-διαμόρφωση των προτεραιοτήτων της χώρας μας και η υποστήριξη διοργάνωσης των σχετικών δράσεων.

 

θ)θ) Η ενημέρωση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών και των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

 

ι)ι) Η συνεισφορά στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου στα Συμβούλια Γενικών Υποθέσεων, τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και άλλα συναφή Συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ι)α)ι)α) Η προετοιμασία, ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαπραγματεύσεων με χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες για τη σύναψη διμερών - πολυμερών συμφωνιών στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου, η σύναψη και ανανέωση διμερών - πολυμερών συμφωνιών και προγραμμάτων μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών, στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου.

 

ι)β)ι)β) Η προετοιμασία των θεμάτων των διμερών ή πολυμερών συναντήσεων Υπουργών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και των συναντήσεων Υπουργού με Πρέσβεις άλλων χωρών στην Ελλάδα (συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση φακέλου και τήρηση αρχείου).

 

ι)γ)ι)γ) Ο συντονισμός των θέσεων των λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου και η μέριμνα για την υποστήριξη ενιαίων θέσεων των Υπηρεσιών στο Υπουργείο Εξωτερικών και άλλους φορείς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε διυπουργικές συναντήσεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

ι)δ)ι)δ) Η προετοιμασία και ο συντονισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου κατά την επίσκεψη εργασίας αντιπροσωπειών άλλων χωρών στην Ελλάδα και κατά την επίσκεψη ελληνικής αντιπροσωπείας στο εξωτερικό, στο πλαίσιο διμερών - πολυμερών σχέσεων και η συμμετοχή στην εκπροσώπηση του Υπουργείου κατά τις σχετικές συναντήσεις.

 

ι)ε)ι)ε) Η συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού, η παρακολούθηση των θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου στις άλλες χώρες και η διάχυση της σχετικής ενημέρωσης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

ι)στ)ι)στ) Η μέριμνα για τη μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων, εντύπων και κειμένων στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα και η μέριμνα για την εξασφάλιση διερμηνείας κατά τη διάρκεια συναντήσεων με αντιπροσωπείες του εξωτερικού για το σύνολο του Υπουργείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4529/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.