Προεδρικό διάταγμα 13/1/86b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων των ζωνών ορίζονται ως εξής:

 

Ζώνη Α: Λόφος Πανί Αλίμου.

 

1. Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:

 

α) Κατοικία.

β) Αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Α1 του άρθρου 1 του από 31-01-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 76/Δ/1990).

 

2. Για ανέγερση κατοικιών, εφαρμόζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 2% της επιφανείας του γηπέδου.

β) Συντελεστής δόμησης 0,02.

γ) Σε κάθε γήπεδο, ανεξάρτητα της επιφανείας του, επιτρέπεται η ανέγερση μιας μόνο οικοδομής μέγιστης επιφάνειας 200 m2.

δ) Αποστάσεις του κτιρίου από τα πλάγια όρια του γηπέδου 5 m τουλάχιστον.

ε) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο ύψος αυτών 7,50 m, μετρούμενο από το πέριξ έδαφος (φυσικό ή διαμορφωμένο).

στ) Υπεράνω του μεγίστου ύψους επιτρέπεται η κατασκευή μόνο στηθαίου τυχόν φωταγωγών ύψους μέχρι 0,30 m και καπνοδόχων, απαγορευμένων των λοιπών κατασκευών του άρθρου 87 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

ζ) Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά τα ανωτέρω μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 1,50 m.

η) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

 

3. Για αθλητικές εγκαταστάσεις ήσσονος σημασίας (απλά γήπεδα, ανοικτά κολυμβητήρια, κλειστά γυμναστήρια, και τις απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις), συνολικού κτιρίου 800 m3 εφαρμόζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

α) Το μέγιστο ύψος των κτιριακών όγκων δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει τα 5 m.

β) Οι αποστάσεις του κτιρίου από τα πλάγια όρια του γηπέδου πρέπει να είναι 5 m τουλάχιστον.

γ) Η σχετική μελέτη εγκρίνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Α2 του άρθρου 1 του από 31-01-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 76/Δ/1990).

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων κτιριακού όγκου άνω των 800 m3 καθορίζονται για κάθε περίπτωση με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η οποία εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Το κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενο ποσοστό κάλυψης δεν δύναται να υπερβαίνει το 25% της επιφάνειας του γηπέδου, ο συντελεστής δόμησης τα 25% και ο κτιριακός όγκος τα 22.500 m3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α4 προστέθηκε με την παράγραφο Α3 του άρθρου 1 του από 31-01-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 76/Δ/1990).

 

Ζώνη Β: περιοχή Τράχωνες.

 

1. Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:

 

α) Κατοικία.

β) Γεωργικές εγκαταστάσεις.

γ) Αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β1 του άρθρου 1 του από 31-01-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 76/Δ/1990).

 

2. Για την ανέγερση κατοικιών εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού για τη ζώνη Α.

 

3. Για ανέγερση γεωργικών εγκαταστάσεων επιτρέπονται:

 

α) Η κατασκευή θερμοκηπίων με μεγίστη επιτρεπόμενη κάλυψη 8% της επιφανείας του γηπέδου και μέγιστο ύψος 3,50 m μετρούμενο από το πέριξ έδαφος.

 

β) Η κατασκευή βοηθητικών κτισμάτων (αποθηκών) συνολικού εμβαδού μέχρι 15 m2, ανεξάρτητα από το εμβαδόν του γηπέδου, με μέγιστο ύψος 3 m, μετρούμενο από το πέριξ έδαφος.

 

4. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 της προηγούμενης ενότητας Ζώνης Α.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β4 προστέθηκε με την παράγραφο Β2 του άρθρου 1 του από 31-01-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 76/Δ/1990).

 

5. (πρώην 4) α) Η στέγαση των παραπάνω κατοικιών και βοηθητικών γεωργικών κτισμάτων (αποθηκών) γίνεται υποχρεωτικά με κεραμοσκεπή στέγη. Στην περίπτωση αυτή το ως άνω μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 1,50 m.

 

β) Όταν η θεμελίωση των κατοικιών και γεωργικών εγκαταστάσεων γίνεται σε βάθος μεγαλύτερο από 0,50 m απαιτείται έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

 

γ) Απαγορεύεται η κοπή δένδρων χωρίς την άδεια της Δασικής Υπηρεσίας.

 

δ) Η θέση των κτισμάτων μέσα στο γήπεδο εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και Δημοσίων Έργων.

 

Ζώνη Γ: περιοχή Τράχωνες και Περιοχή δίπλα στο αεροδρόμιο.

 

1. Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

α) Βιοτεχνικών μονάδων χαμηλής όχλησης και

β) Επαγγελματικών εργαστηρίων (μονάδες με μέγιστη μηχανική ή θερμική ισχύ των 15 ΗΡ και των 50 ΗΡ).

γ) Κατ' εξαίρεση των παραπάνω επιτρέπεται η εγκατάσταση των κατωτέρω αναφερομένων χρήσεων:

Κτίρια αποθήκευσης - γήπεδα αποθήκευσης
Κτίρια στάθμευσης - γήπεδα στάθμευσης
Χώροι και εγκαταστάσεις τεχνικής εξυπηρέτησης του οικισμού
Πρατήρια βενζίνης
Εμπορικά καταστήματα (εκθεσιακοί χώροι)
Γραφεία διοίκησης (που εξυπηρετούν τις παραπάνω βιοτεχνίες και εργαστήρια)
Εστιατόρια, αναψυκτήρια και
Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

 

2. Για την ανέγερση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ορίζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 30% της επιφανείας του γηπέδου.

β) Συντελεστής δόμησης 0,5.

γ) Αποστάσεις των κτιρίων από τα πλάγια όρια του γηπέδου 4,00 m.

δ) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο ύψος αυτών 8,50 m μετρούμενο από το πέριξ έδαφος.

ε) Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων επί του γηπέδου αυτού.

στ) Οι οικοδομικές άδειες που εκδίδονται ελέγχονται από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.