Προεδρικό διάταγμα 13/2/12b

ΠΔ 13-02-2012: Καθορισμός όρων και περιορισμών δομήσεως και χρήσεως για τον οικισμό Εθιά της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων (νομού Ηρακλείου) και χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού αυτού ως παραδοσιακού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-02-2012: Καθορισμός όρων και περιορισμών δομήσεως και χρήσεως για τον οικισμό Εθιά της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων (νομού Ηρακλείου) και χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού αυτού ως παραδοσιακού, (ΦΕΚ 103/ΑΑΠ/2012), 03-04-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 2) και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ14/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/2011).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

7. Το υπ' αριθμόν ΤΥ/12243/17-10-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Υδραυλικών - Λιμενικών Έργων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.

 

8. Το υπ' αριθμόν 6994/ΠΕΤ/09-03-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου Τμήμα - Προστασίας Δασών.

 

9. Την υπ' αριθμόν 162/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αστερουσίων.

 

10. Την από 30-08-2010 εισήγηση - αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

11. Την υπ' αριθμόν 80/2010 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Το υπ' αριθμόν 65/05-12-2011 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Α'.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

14. Την υπ' αριθμόν 228/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Χαρακτηρισμός

Άρθρο 2: Όροι Προστασίας και Δόμησης

Άρθρο 3: Λοιποί μορφολογικοί περιορισμοί και όροι δόμησης

Άρθρο 4: Ειδικές Διατάξεις

Άρθρο 5: Χρήσεις γης

Άρθρο 6: Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 7: Διατηρούμενες Διατάξεις

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-02-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.