Προεδρικό διάταγμα 13/4/89f - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται κατά τομείς ΙΑ1 και ΙΙΑ1 όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Τομείς ΙΑ1 και ΙΙΑ1

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά την δημοσίευση του από 13-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 245/Δ/1989)

 

α) Για τον τομέα ΙΑ1: ελάχιστο πρόσωπο 8 m ελάχιστο εμβαδόν 150 m2, και

β) για τον τομέα ΙΙΑ1: ελάχιστο πρόσωπο 10 m, ελάχιστο εμβαδόν 200 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ2 της υπ' αριθμόν 219/1991 απόφασης (ΦΕΚ 531/Δ/1991)

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφάνειας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.5 για τον τομέα IA1 και 0.6 για τον τομέα ΙΙΑ1.

 

6. Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου 5 για τον τομέα ΙΑ1, ορίζεται συντελεστής δόμησης 0.6 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 300 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 150 m2

 

7. Σε περίπτωση δημιουργίας καταστημάτων στο σύνολο ή μέρος της οικοδομής επιτρέπεται αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 0.2 εφόσον αυτή εξαντλείται στην κατασκευή των καταστημάτων. Στην περίπτωση αυτή η ανώτατη εκμετάλλευση για οικόπεδα κάτω των 300 m2 ορίζεται σε 210 m2.

 

8. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 9 m.

 

Στην περίπτωση ανέγερσης καταστημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του από 13-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 245/Δ/1989) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 10.5 m εφ' όσον υπάρχει κλίση του εδάφους μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και αιτιολογημένη εισήγηση του μελετητή της οικοδομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ3 της υπ' αριθμόν 219/1991 απόφασης (ΦΕΚ 531/Δ/1991)

 

9. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης μεγίστου επιτρεπομένου ύψους 2.70 m με κλίση μέχρι 50%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ4 της υπ' αριθμόν 219/1991 απόφασης (ΦΕΚ 531/Δ/1991)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.