Προεδρικό διάταγμα 13/4/89f

ΠΔ 13-04-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Νέα Ζωή οικισμού Εξοχής της Κοινότητας Περάματος και τμήματος της Κοινότητας Μαρμάρων (νομού Ιωαννίνων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-04-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Νέα Ζωή οικισμού Εξοχής της Κοινότητας Περάματος και τμήματος της Κοινότητας Μαρμάρων (νομού Ιωαννίνων), (ΦΕΚ 245/Δ/1989), 27-04-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 8 παράγραφος 17.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

5. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους (ΦΕΚ 414/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και ειδικότερα το άρθρο 9 παράγραφος Ι)α.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1685/1987 Κύρωση και τροποποίηση της από 14-11-1986 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου επιβολή αγορανομικού ελέγχου κ.λ.π. (ΦΕΚ 27/Α/1987) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 2 και την σε εκτέλεση αυτής υπ' αριθμόν 19523/833/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Παράταση προθεσμίας έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΦΕΚ 208/Α/1988).

 

8. Την υπ' αριθμόν 71877/3169/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης των Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, των οικισμών Βελισσαρίου, Πεντέλης, Τσιφλικόπουλου, Κοινότης Σταυρακίου και του οικισμού Εξοχής Κοινότητας Περάματος (ΦΕΚ 58/Δ/1986).

 

9. Την υπ' αριθμόν 64368/3700/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων I και ΙΙ)α της κοινότητας Περάματος και τμήματος της κοινότητας Μαρμάρων (νομού Ιωαννίνων).

 

10. Την υπ' αριθμόν 61599/3522/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υφυπουργού Γεωργίας Τροποποίηση' της υπ' αριθμόν 71877/3169/1986 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης των Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά των οικισμών Βελισσαρίου, Πεντέλης, Τσιφλικόπουλου, Κοινότητας Σταυρακίου και του Οικισμού Εξοχής Κοινότητας Περάματος (ΦΕΚ 658/Δ/1988).

 

11. Τα υπ' αριθμούς 780/1986 και 188/1987 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Ιωαννίνων προς την κοινότητα Μαρμάρων και το γεγονός ότι η προθεσμία του άρθρου 30 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/1985 (ΦΕΚ 27/Α/1985) πέρασε άπρακτη.

 

12. Την υπ' αριθμόν ΕΠΑ/203/1988 απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων Κατηγοριοποίηση οικισμών κάτω από 2.000 κατοίκους νομού Ιωαννίνων (ΦΕΚ 257/Δ/1988).

 

13. Τις υπ' αριθμούς 14/1987 και 22Α/1987 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Περάματος.

 

14. Την υπ' αριθμόν 14/1987 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρμάρων.

 

15. Την υπ' αριθμόν 1/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ιωαννίνων.

 

16. Την υπ' αριθμόν 743/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-04-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.