Προεδρικό διάταγμα 147/10 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι θέσεις του προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διακρίνονται σε κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες, ως εξής:

 

Α) Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις)

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών: Περιλαμβάνει 57 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: Περιλαμβάνει 51 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών Διερμηνέων: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 61 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος: Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ανάπτυξης: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φιλολόγων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών: Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας: Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: Περιλαμβάνει 22 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας: Περιλαμβάνει 30 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Καλλιτεχνικών Σπουδών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 32 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: Περιλαμβάνει 6 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας: Περιλαμβάνει 9 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων: Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων: Περιλαμβάνει 56 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών: Περιλαμβάνει 16 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ: Περιλαμβάνει 6 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών: Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών: Περιλαμβάνει 21 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υγείας & Πρόνοιας: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό: Περιλαμβάνει 6 θέσεις.

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών: Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 19193/9668/2014 απόφαση (ΦΕΚ 3029/Β/2014).

 

Β) Μόνιμο προσωπικό (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης γεωπόνων

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διοικητικού οικονομικού

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ιχθυολόγων

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης περιβάλλοντος

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης χημικών

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εργοδηγών

4

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εργοδηγών χωρίς πτυχίο

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μηχανικών

5

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διοικητικού λογιστικού

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σπερματεγχυτών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τεχνικών

2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης βοηθητικού προσωπικού

1

 

Γ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (οργανικές θέσεις)

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων: Περιλαμβάνει 9 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό Μερικής Απασχόλησης: Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Δ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διοικητικού οικονομικού

2

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διοικητικού λογιστικού

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοικητικών γραμματέων

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τεχνικών

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης εργατών

10

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 44233/2013 απόφαση (ΦΕΚ 3328/Β/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.