Απόφαση 44233/13

Απόφαση 44233/2013: Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 44233/2013: Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, (ΦΕΚ 3327/Β/2013), 27-12-2013.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 241, 255 και 256 του νόμου 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 3 του νόμου 2362/1995.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2)α της από 16-12-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4047/2012.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 147/2010 Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 240/Α/2010).

 

7. Την υπ' αριθμόν 201-20/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, με την οποία συμπληρώθηκε η υπ' αριθμόν 129-13/2013 όμοιά της.

 

8. Την υπ' αριθμόν 7/2013 απόφαση (απόσπασμα πρακτικού 6/04-10-2013) της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.

 

9. Το γεγονός ότι δεν έχει συσταθεί Συνδικαλιστική Οργάνωση των εργαζομένων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συνεπώς δεν υπάρχει η απαιτούμενη γνωμοδότησης αυτής.

 

10. Το γεγονός ότι η σύσταση των θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Ιονίων Νήσων με την παρούσα τροποποίηση, δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε στον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας, δεδομένου ότι οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους.

 

11. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 65/2011 Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ... (ΦΕΚ 147/Α/2011).

 

12. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 119/2013 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 153/Α/2013).

 

13. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 90/2012 Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών (ΦΕΚ 144/Α/2012)

 

14. Την υπ' αριθμόν Υ385/2013 απόφαση του Πρωθυπουργού Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου (ΦΕΚ 2164/Β/2013), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 201-20/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με την οποία συμπληρώθηκε η υπ' αριθμόν 129-13/2013 όμοια απόφαση, αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 36 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως αυτός είχε καταρτιστεί με το προεδρικό διάταγμα 147/2010 (ΦΕΚ 240/Α/2010), ως εξής:

 

{Άρθρο 36

 

Οι θέσεις του προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διακρίνονται σε κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες, ως εξής:

 

Α) Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις)

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών: Περιλαμβάνει 57 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: Περιλαμβάνει 51 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών Διερμηνέων: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 61 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος: Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ανάπτυξης: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φιλολόγων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών: Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: Περιλαμβάνει 22 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας: Περιλαμβάνει 30 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Καλλιτεχνικών Σπουδών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 32 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: Περιλαμβάνει 6 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας: Περιλαμβάνει 9 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων: Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων: Περιλαμβάνει 56 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών: Περιλαμβάνει 16 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ: Περιλαμβάνει 6 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών: Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών: Περιλαμβάνει 21 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υγείας & Πρόνοιας: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό: Περιλαμβάνει 6 θέσεις.

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών: Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

 

Β) Μόνιμο προσωπικό (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης γεωπόνων

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διοικητικού οικονομικού

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ιχθυολόγων

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης περιβάλλοντος

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης χημικών

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εργοδηγών

4

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εργοδηγών χωρίς πτυχίο

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μηχανικών

5

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διοικητικού λογιστικού

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σπερματεγχυτών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τεχνικών

2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης βοηθητικού προσωπικού

1

 

Γ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (οργανικές θέσεις)

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων: Περιλαμβάνει 9 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό Μερικής Απασχόλησης: Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Δ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διοικητικού οικονομικού

2

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διοικητικού λογιστικού

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοικητικών γραμματέων

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τεχνικών

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης εργατών

10

}

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 17-12-2013

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.