Απόφαση 19193/14

Απόφαση 19193/9668/2014: Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 19193/9668/2014: Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, (ΦΕΚ 3029/Β/2014), 10-11-2014.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 241, 255 και 256 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

3. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 31635/19-08-2014, εγκύκλιο 49, του Υπουργείου Εσωτερικών περί Θέματα προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των νόμων 4257/2014 και 4258/2014.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παράγραφος 3 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 2)α του νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/2012) Κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015....

 

7. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 147/2010 (ΦΕΚ 240/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ' αριθμόν 44233/2013 (ΦΕΚ 3328/Β/2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

 

9. Την υπ' αριθμόν 32-3/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων περί τροποποίησης οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

10. Την υπ' αριθμόν 02/2014 απόφαση (απόσπασμα πρακτικού 1/21-01-2014) της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί τροποποίησης του Οργανισμού Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

11. Το γεγονός ότι δεν έχει συσταθεί Συνδικαλιστική Οργάνωση των Εργαζομένων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συνεπώς δεν υπάρχει η απαιτούμενη γνωμοδότηση αυτής.

 

12. Το γεγονός ότι η σύσταση της θέσης στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την παρούσα τροποποίηση, δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι η θέση αυτή θα καλυφθεί από μετάταξη με μεταφορά της πίστωσης από ένα φορέα του δημοσίου σε άλλον, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 32-3/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, αναφορικά με την συμπλήρωση του άρθρου 36 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως αυτό έχει καταρτιστεί με το προεδρικό διάταγμα 147/2010 (ΦΕΚ 240/Α/2010) και έχει τροποποιηθεί με την Απόφαση υπ' αριθμόν 44233/2013 (ΦΕΚ 3328/Β/2013) του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, ως εξής:

 

Α) Μόνιμο Προσωπικό (οργανικές θέσεις)

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας: Περιλαμβάνει 1 θέση

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κέρκυρα, 22-10-2014

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.