Προεδρικό διάταγμα 147/88

ΠΔ 147/1988: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Ανώνυμη εταιρεία Οργανώσεως Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Βιομηχανικών Περιοχών Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 147/1988: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Ανώνυμη εταιρεία Οργανώσεως Λειτουργίας και Εκμεταλλεύσεως Βιομηχανικών Περιοχών Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμη Εταιρεία, (ΦΕΚ 65/Α/1988), 06-04-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Την αριθμό πρωτοκόλλου Υ1321/25-09-1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας,Ενέργειας και Τεχνολογίας, Κωνσταντίνου Παναγιώτου (ΦΕΚ 531/Β/1987).

 

3. Την υπ' αριθμόν 765/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια όργανα

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή.

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Άρθρο 5: Παρεκκλίσεις - Πρότυπα Συμβατικά Τεύχη

Άρθρο 6: Διεθνείς Διαγωνισμοί

Άρθρο 7: Αιτήσεις Θεραπείας

Άρθρο 8: Τελικές Διατάξεις

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 28-03-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.