Προεδρικό διάταγμα 147/88 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από:

 

α) τον Εντεταλμένο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ως Πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή όταν αυτός δεν υπάρχει,καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Γενικός Διευθυντής.

 

β) Ένα τεχνικό υπάλληλο της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανώσεως Λειτουργίας και Εκμεταλλεύσεως Βιομηχανικών Περιοχών Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως διπλωματούχο Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

γ)Τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ως εισηγητή με ψήφο που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

 

δ) Ένα τεχνικό υπάλληλο της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως διπλωματούχο Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ορίζεται με τον Αναπληρωτή του με απόφαση του Διοικητή της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης.

 

ε) Ένα εκπρόσωπο του κύριου του έργου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το αρμόδιο όργανο του.

 

2. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανώσεως Λειτουργίας και Εκμεταλλεύσεως Βιομηχανικών Περιοχών Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο.

 

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.

 

5. Οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

6. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει την γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπει σε αυτό το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.