Προεδρικό διάταγμα 148/09 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Καθορισμός μέτρων αποκατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρμόδια αρχή, καθορίζει, με τη συνεργασία του φορέα εκμετάλλευσης, τα ληπτέα μέτρα αποκατάστασης, σύμφωνα με το Παράρτημα II του άρθρου 21, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις των προσώπων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Τα μέτρα αποκατάστασης εγκρίνονται κατά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από εισήγηση του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών και γνώμη της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μετά από εισήγηση της Περιφέρειας και γνώμη της Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.

 

2. Εάν συντρέχουν περισσότερους περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξασφαλισθεί η ταυτόχρονη λήψη των αναγκαίων μέτρων αποκατάστασης, η αρμόδια αρχή:

 

i) αφού εξετάσει, μεταξύ άλλων, τη φύση, την έκταση και τη σοβαρότητα των διαφόρων περιπτώσεων περιβαλλοντικής ζημίας και τις δυνατότητες φυσικής ανάκαμψης, και

 

ii) αφού λάβει υπόψη και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, προσδιορίζει την περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας που πρέπει κατά προτεραιότητα να αποκατασταθεί.

 

Η σχετική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από εισήγηση του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών και γνώμη της Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών ή τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μετά από εισήγηση της Περιφέρειας και γνώμη της Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.

 

3. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος, καθώς επίσης και τα πρόσωπα στις ιδιοκτησίες των οποίων πρέπει να εκτελεσθούν μέτρα αποκατάστασης, και τα καλεί να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Ο τρόπος και η διαδικασία ενημέρωσης και πρόσκλησης των προσώπων αυτών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.