Προεδρικό διάταγμα 148/10 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την 31-12-2010 στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατατάσσονται από 01-01-2011 στις οργανικές θέσεις που προβλέπονται από το παρόν και στους κλάδους και ειδικότητες του άρθρου 36 με το βαθμό που κατέχουν κατά το χρόνο της κατάταξης τους, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως ισχύουν. Σε περίπτωση που κατά τον ανωτέρω χρόνο κατέχουν διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα, κατατάσσονται στους κλάδους ή τις ειδικότητες του ανωτέρω άρθρου ανάλογα με τα προσόντα που κατέχουν.

 

2. Εάν οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται με το παρόν δεν επαρκούν για την κατάταξη του προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις.

 

3. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις μερικής απασχόλησης.

 

Σε περίπτωση που αυτές δεν υφίστανται ή δεν επαρκούν, το προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς.

 

4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, θα τοποθετηθεί το τακτικό, μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικό της έδρας της Περιφέρειας σύμφωνα με τον κλάδο ή την ειδικότητα που κατέχουν και τις ανάγκες της έδρας της Περιφέρειας.

 

5. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, θα τοποθετηθεί το τακτικό, μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικό στις υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων σύμφωνα με τον κλάδο ή την ειδικότητα που κατέχουν και τις ανάγκες των υπηρεσιών αυτών.

 

6. Οι αποφάσεις των προηγούμενων παραγράφων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.