Προεδρικό διάταγμα 14/6/11c - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και ισχύουν, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν. Οι άδειες αυτές δύνανται να αναθεωρούνται, χωρίς αύξηση της κάλυψης, του συντελεστή δόμησης και του όγκου.

 

2. Για τις εγκαταστάσεις υγείας, περίθαλψης, αθλητισμού, πολιτισμού και κοινωνικής πρόνοιας εντός της Ζώνης Β του από 31-08-1978 προεδρικού διατάγματος, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και για τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, μπορεί να ζητηθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία η έκδοση οικοδομικής αδείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

(α) Τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, περί μη δασικού χαρακτήρα της έκτασης

(β) Έγκριση των αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσιών.

(γ) Έγκριση καταλληλότητας γηπέδου και θεώρηση αρχιτεκτονικής μελέτης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, εφόσον απαιτείται.

(δ) Η οικοδομική άδεια εκδίδεται το αργότερο εντός εννέα μηνών, χωρίς δυνατότητα αναθεώρησης.

 

3. Όλα τα λατομεία τα κείμενα εντός των ζωνών προστασίας, χαρακτηρίζονται ως ανενεργά. Επιβάλλεται μόνο η αποκατάσταση δίχως εξόρυξη, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και η απομάκρυνση όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων. Τα λατομεία αυτά οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος εντός 3 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

 

4. Υφιστάμενες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας υλικών, οφείλουν να μετεγκατασταθούν εντός πέντε ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

 

5. Ειδικότερα για τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων, προβλέπονται οι εξής μεταβατικές διατάξεις:

 

(α) Από την έκδοση του παρόντος και μέχρι την έγκριση του Σχεδίου Γενικής Διάταξης και της Πολεοδομικής Μελέτης των Ζωνών Ελεγχόμενων Ανάπτυξης, η ανάπτυξη των χρήσεων, διαμορφώσεων, δραστηριοτήτων και της δόμησης πρέπει να είναι σύμφωνη με το παρόν.

 

(β) Για τον έλεγχο της ανωτέρω διάταξης, προ της έκδοσης κάθε είδους άδειας ή έγκρισης έργων όπως, η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, κυκλοφοριακών μελετών και οδικών συνδέσεων, η έκδοση οικοδομικών αδειών, αδειών κατεδάφισης ή εκσκαφών ή αδειών κοπής δένδρων, η έκδοση και ανανέωση αδειών λειτουργίας, η χωροθέτηση διαδρόμων διέλευσης ποδηλάτου ή των επιτρεπομένων οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και τροφοδοσίας, εκπονούνται Μελέτες Διαμόρφωσης, με τις οποίες προσδιορίζονται κατ' αναλογίαν όλα τα στοιχεία του Σχεδίου Γενικής Διάταξης που αντιστοιχούν στην υπόψη έκταση, συμπεριλαμβανομένων της Κυκλοφοριακής και Φυτοτεχνικής Προμελέτης.

 

(γ) Οι Μελέτες Διαμόρφωσης, εκπονούνται από τον επισπεύδοντα για την έκδοση της άδειας φορέα, ανά Οικοδομικό Τετράγωνο ή ανά ιδιοκτησία ή τμήμα τους με λειτουργική αυτοτέλεια, και εγκρίνονται με Απόφαση της ΕΕ του Οργανισμού Αθήνας, με την οποία πιστοποιείται ότι τηρούνται οι στόχοι και οι αρχές σχεδιασμού του Πάρκου, και οι διατάξεις αμέσου εφαρμογής του παρόντος ή επιβάλλονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις των Μελετών.

 

(δ) Μετά την έγκριση του Σχεδίου Γενικής Διάταξης και των Πολεοδομικών Μελετών της Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης, οι άδειες λειτουργίας των εγκατεστημένων δραστηριοτήτων στον πυρήνα του Πάρκου που δεν συνάδουν με αυτό, παύουν να ισχύουν και επιβάλλεται ανανέωσή τους ώστε να εξασφαλιστεί η συμβατότητα των λειτουργιών με το Σχέδιο Γενικής Διάταξης και το παρόν.

 

(ε) Οι διατάξεις του νόμου 3688/2008 που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος ή κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν εφαρμόζεται.

 

(ζ) Αρξάμενες διαδικασίες βάσει άλλων νομικών ρυθμίσεων, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι οικοδομικές άδειες για την ολοκλήρωσή τους.

 

(η) Αρξάμενες διαδικασίες τροποποίησης σχεδίου συνεχίζονται με τις προϋφιστάμενες διατάξεις μετά από έγκριση της μελέτης διαμόρφωσης. Σε περίπτωση που η νέα χρήση γης είναι συμβατή με τις χρήσεις του παρόντος και δεν απαιτείται τροποποίηση των όρων δόμησης μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια μετά από έγκριση Μελέτης Διαμόρφωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης της έκτασης για την νέα χρήση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.