Προεδρικό διάταγμα 14/6/11c

ΠΔ 14-06-2011: Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-06-2011: Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισίων, (ΦΕΚ 187/Δ/2011), 16-06-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων:

 

α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22, 183, 185 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999),

 

β) 18, 19 και 21 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Δ/1986), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους, αντιστοίχως, με τα άρθρα 4, 5 και 6 του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α/2011)

 

γ) 15 του νόμου 2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

4. Την υπ' αριθμόν 2876/07-10-2009 απόφαση Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 2) και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ273/30-09-2010 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 1595/Β/2010).

 

7. Τις υπ' αριθμόν 2/14-04-2010 (συνεδρία 7) και 2/21-07-2010 (συνεδρία 13) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

8. α) Την υπ' αριθμόν 57/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Παπάγου, β) την υπ' αριθμόν 155/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, γ) την υπ' αριθμόν 162/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης, δ) την υπ' αριθμόν 140/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής. ε) την υπ' αριθμόν 122/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας, ζ) την υπ' αριθμόν 90/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βάρης, η) την υπ' αριθμόν 119/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας, θ) την υπ' αριθμόν 83/2009 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Παιανίας, ι) την υπ' αριθμόν 193/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα, κ) το υπ' αριθμόν 8756/19-05-2010 έγγραφο του Δήμου Βούλας, λ) το υπ' αριθμόν 9683/21-07-2010 έγγραφο του Δήμου Ζωγράφου και το γεγονός ότι για τους Δήμους Αθηναίων, Χολαργού, Αργυρούπολης και Γλυκών Νερών παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του νόμου 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/Α/2006).

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

10. Τις υπ' αριθμόν 34/2011 και 92/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Περιοχή προστασίας

Άρθρο 3: Ζώνες προστασίας

Άρθρο 4: Ζώνες Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή (Δ Γουδή) και Ιλισίων (Δ Ιλισίων)

Άρθρο 5: Τήρηση των διατάξεων του παρόντος

Άρθρο 6: Κυρώσεις

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 8: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 9

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-06-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.