Προεδρικό διάταγμα 14/7/81c

ΠΔ 14-07-1981: Περί συμπληρώσεως της υπ' αριθμόν 20447/1970 απόφασης του Νομάρχη Χαλκιδικής περί εγκρίσεως επεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου Ιερισσού Χαλκιδικής σε περιοχή παραλίας Ιερισσού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-07-1981: Περί συμπληρώσεως της υπ' αριθμόν 20447/1970 απόφασης του Νομάρχη Χαλκιδικής περί εγκρίσεως επεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου Ιερισσού Χαλκιδικής σε περιοχή παραλίας Ιερισσού, (ΦΕΚ 431/Δ/1981), 18-08-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 11 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών και δη της παραγράφου 3 αυτού και την σε εκτέλεση αυτού εκδοθείσα υπ' αριθμόν [Α] 15687/2060/1973 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί εξαιρέσεως εκ της αρμοδιότητος του Νομάρχου ως προς την έγκριση, επέκτασιν, τροποποίηση κ.λ.π. των σχεδίων πόλεων και κωμών περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 956/Β/1973).

 

4. Την υπ' αριθμόν 1061/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

5. Το υπ' αριθμόν 26203/2084/1301/1981 έγγραφο της Διευθύνσεως Γ3 του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Την υπ' αριθμόν 206/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Μετά την περίπτωση ΙΙ της παραγράφου Θ του διατακτικού της υπ' αριθμόν 20447/1970 απόφασης περί εγκρίσεως επεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου Ιερισσού Χαλκιδικής σε περιοχή παραλίας Ιερισσού (ΦΕΚ 249/Δ/1970), προστίθεται περίπτωση ΙΙΙ έχουσα ως ακολούθως:

 

{ΙΙΙ. Επίσης επιτρέπεται η χρήση των ισογείων χώρων δια καταστήματα και χώρους συγκέντρωσης και ψυχαγωγίας στα οικόπεδα τα έχοντα πρόσωπο προς την κεντρική οδό Αποστόλου Παύλου, προς την παραλιακή οδό, τις υπ' αριθμούς 1, 2 και 3 οδούς, οι οποίες συνδέουν τις ανωτέρω κύριες οδούς ή οδηγούν σε χώρους στάθμευσης ως και σε χώρους πλατειών και πρασίνου, ως τα ανωτέρω οικόπεδα φαίνονται διαγραμμισμένα δια μελανής γραμμής στο υπό του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Γ/18069/1981 πράξης αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:1.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

Ειδικά στους κατά τα ανωτέρω χώρους το ισόγειο δύναται να φθάνει σε ύψος 4.5 m.}

 

pd.14.7.81c

 

Εις τον Υπουργόν Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 14-07-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.