Απόφαση 20447/70

Απόφαση 20447/1970: Περί εγκρίσεως επεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου Ιερισσού Χαλκιδικής σε περιοχή παραλίας Ιερισσού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 20447/1970: Περί εγκρίσεως επεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου Ιερισσού Χαλκιδικής σε περιοχή παραλίας Ιερισσού, (ΦΕΚ 249/Δ/1970), 26-10-1970.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενεστέρως και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3 και 9 του αυτού Νομοθετικού διατάγματος.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, ως συμπληρώθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 3620/1956 περί συμπληρώσεως διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες, αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 47/1969 και 52/1969 νομότυπους αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιερισσού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 5241/1970 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών νομού Χαλκιδικής.

 

6. Την σχετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, διατυπωθείσα εις το υπ' αριθμόν 14 της 07-09-1970 Πρακτικόν - Πράξη 38η, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την επέκταση του ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Ιερισσού εις περιοχήν Παραλίας Ιερισσού, ως εμφαίνεται εις το συνοδεύον την παρούσα, συνταχθέν υπό του Πολιτικού Μηχανικού Αποστόλου Παπαγεωργίου και θεωρηθέν υπό του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών νομού Χαλκιδικής διαγράμματος εις φύλλα τρία (3) και υπό κλίμακα 1:200, και ορίζομε τους κάτωθι ορούς δομήσεως:

 

Α. Τα οικόπεδα είναι άρτια και οικοδομήσιμα, ως καθορίζονται εις τα επισυναπτόμενα πρωτότυπα σχεδιαγράμματα υπό κλίμακα 1: 200.

 

Β. 1) Καθορίζονται οι οικοδομήσιμοι επιφάνειες των οικοπέδων των κειμένων εντός του άρθρου Α του παρόντος οικοδομικοί τετραγώνου, ως αυτές καθορίζονται και εμφαίνονται εις το υπό του Πολιτικού Μηχανικού Αποστόλου Παπαγεωργίου συνταχθέν και συνοδεύον την 47/1969 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιερισσού και θεωρημένο υπό του Δημάρχου Ιερισσού διάγραμμα υπό κλίμακα 1:200.

 

II. Η μεγίστη δυναμένη να καλυφθεί επιφάνεια εις τις καθοριζόμενες οικοδομήσιμες επιφάνειες των ως άνω οικοδομικών τετραγώνων ορίζεται εις 100%.

 

III. Δύναται κατόπιν εγκρίσεως της αρμοδίας δια την εφαρμογήν αρχής (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών νομού Χαλκιδικής) να επιτραπεί κατόπιν αιτιολογημένης εκθέσεως αρμοδίου τεχνικού παρέκκλισις ως προς τον τρόπον καλύψεως μόνον κατά την διάταξη. Εις την περίπτωσιν ταύτη υποβάλλονται υπό των ενδιαφερομένων διαγράμματα ολοκλήρου του οικοδομικού τετραγώνου εις τετραπλούν προ και μετά την αιτουμένη παρέκκλιση.

 

Γ. Ως οικοδομικό σύστημα καθορίζεται το συνεχές.

 

Δ. Ι. Το μέγιστον ύψος των οικοδομών ορίζεται εις 7.3 m.

 

II. Μέγιστος αριθμός ορόφων δυο (2) (ισόγειο + όροφος).

 

III. Το ισόγειο κατασκευάζεται υποχρεωτικώς επί της εμφαινόμενης οικοδομικής γραμμής του ορόφου δυναμένου να κατασκευαστή και εσώτερο εις βάθος ουχί έλασσον των 3 m.

 

Ε. Επί του δώματος των ανεγειρομένων οικοδομών επιτρέπονται οι υπό του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (από 09-08-1955 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 266/Α/1955)) προβλεπόμενες κατασκευές.

 

ΣΤ. Πάσα ανεγειρόμενη οικοδομή υπόκειται εις αρχιτεκτονικό έλεγχο υπό του Πολεοδομικού Γραφείου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών νομού Χαλκιδικής, των ενδιαφερομένων υποχρεουμένων να υποβάλλουν εκάστοτε πλήρεις όψεις, τουλάχιστον δύο (2) και κατά περίπτωσιν φωτογραφίας των ομόρων κτισμάτων μετά του υπό ανέγερση κτίσματος (σε σχέδιο).

 

Ζ. Οι περιφράξεις των ιδιοκτησιών προς τους ακάλυπτους χώρους, χαρακτηριζόμενους εις το υπό κλίμακα 1: 200 σχέδιον ως κλειστές αυλές, δεν δύναται να υπερβαίνει το 1.7 m εξ ων το συμπαγές τμήμα αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα 50 cm.

 

Το υπόλοιπον θα κατασκευαστή εκ σιδηρού ή ξύλινου αραιού κιγκλιδώματος.

 

Εις τα υπόλοιπα τμήματα του ακαλύπτου χώρου επιτρέπεται περίφραξις συμπαγής εις ύψος έως 50 cm από του εδάφους.

 

Η. Ι. Οι ανοικτοί εξώστες των οικοδομών, κατά παρέκκλιση του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού δύνανται να διήκουν μέχρι των ορίων έκαστης ιδιοκτησίας.

 

II. Επιτρέπονται οι κλειστοί μετωπικοί εξώστες εις τις όψεις των υπ' αριθμών 2 - 8 - 15 - 20 - 30 - 42 - 45 - 47 - 57 - 63 - 71 - 81 - 88 - 98 - 115 - 119 - 132 - 156 - 158 - 164 - 169 - 175 - 185 - 190 - 191 - 196 - 197 και 203 οικοπέδων και εις τον 1ο όροφο ύπερθεν του ισογείου και εις μέγεθος οριζόμενο εις τα υπό κλίμακα 1:200 επισυναπτόμενα σχεδιαγράμματα.

 

III. Επιβάλλονται κλειστοί πλευρικοί εξώστες εκτεινόμενοι ύπερθεν των πεζοδρομίων και εις βάθος 1.25 m εξ εκάστης πλευράς αυτών εις τα οικόπεδα υπ' αριθμούς 4 -5 - 12 - 13 - 22 - 23 - 27 - 28 - 33 - 34 - 49 - 50 - 53 - 54 - 69 - 70 - 73 - 74 - 78 - 79 - 90 - 91 - 97 - 116 - 101 - 102 - 109 - 110 - 124 - 125 - 138 - 139 - 141 - 142 - 161 - 162 - 180 - 181 - 183 - 184 - 206 - 226 - 219 - 220 - 224 - 225 εις τον 1ο όροφο ύπερθεν του ισογείου και εις μέγεθος οριζόμενο εις τα υπό κλίμακα 1:200 επισυναπτόμενα σχεδιαγράμματα.

 

IV. Επί των ακαλύπτων χώρων απαγορεύεται η ανέγερση οιουδήποτε κτίσματος έστω και βοηθητικού.

 

Θ. Ι. Απαγορεύεται η χρήσις των ισογείων δια εμπορικά καταστήματα και χώρους συγκεντρώσεως και ψυχαγωγίας.

 

II. Ειδικώς επιτρέπεται η χρήσις των ισόγειων χώρων δια καταστήματα και χώρους συγκεντρώσεως και ψυχαγωγίας με πρόσοψη εις τις έμπροσθεν πλατείας εις τα οικόπεδα τα υπ' αριθμούς 8 - 26 - 27 - 28 - 30 - 63 - 65- 66 - 81 - 82 - 93 - 94 - 98 - 114 - 174 - 175 - 191 - 192 - 196. Ειδικώς εις τους χώρους αυτούς το ισόγειο δύναται να φθάνει εις ύψος 4.5 m.

 

ΙΙΙ. Επίσης επιτρέπεται η χρήση των ισογείων χώρων δια καταστήματα και χώρους συγκέντρωσης και ψυχαγωγίας στα οικόπεδα τα έχοντα πρόσωπο προς την κεντρική οδό Αποστόλου Παύλου, προς την παραλιακή οδό, τις υπ' αριθμούς 1, 2 και 3 οδούς, οι οποίες συνδέουν τις ανωτέρω κύριες οδούς ή οδηγούν σε χώρους στάθμευσης ως και σε χώρους πλατειών και πρασίνου, ως τα ανωτέρω οικόπεδα φαίνονται διαγραμμισμένα δια μελανής γραμμής στο υπό του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Γ/18069/1981 πράξης αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:1.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

Ειδικά στους κατά τα ανωτέρω χώρους το ισόγειο δύναται να φθάνει σε ύψος 4.5 m.

 

pd.14.7.81c

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Θ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 431/Α/1981).

 

Ι. Κατά τα λοιπά να ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερον από 09-08-1955 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 266/Α/1955).

 

Η παρούσα, μετά του συνοδεύοντος ταύτη συνοπτικού διαγράμματος, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

a.20447.70

 

Στον Πολύγυρο, τη 02-10-1970

 

Ο Αναπληρωτής Νομάρχου

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.