Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 163

Άρθρο 163: Κτίρια γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά και υδατοκαλλιεργειών, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές και θερμοκήπια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, παράγραφοι 2 και 3 της απόφασης 88217/3752/5.1/1987, από 29-12-1989 προεδρικό διάταγμα, άρθρο 1 παράγραφος 1 του από 21-06-1991 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 1 παράγραφος 1 του από 11-01-1994 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Κτίρια που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές, γεωργοπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις (ιχθυοκαλλιεργειών, οστρακοκαλλιεργειών και καλλιεργειών λοιπών υδρόβιων οργανισμών), καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στέγαστρα σφαγής ζώων, δεξαμενές από οποιοδήποτε υλικό, ενδιαιτήματα και ιατρεία μικρών ζώων, επιτρέπεται να κατασκευάζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 162 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της περιφέρειας.

 

Η παρέκκλιση αφορά:

 

α) στην ανέγερση περισσότερων από ένα κτίρια επί του γηπέδου.

 

β) στο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της επιφάνειάς του.

 

γ) στο ύψος των κτιρίων.

 

δ) στις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου οι οποίες δεν μπορούν να μειωθούν περισσότερο από το προβλεπόμενο ύψος των κτιρίων και οπωσδήποτε όχι λιγότερο από 5 m.

 

ε) στο συντελεστή δόμησης του γηπέδου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,9. Ο συντελεστής όγκου των παραπάνω αναφερομένων κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό 3,3.

 

στ) στο εμβαδόν, το πρόσωπο και το βάθος του γηπέδου.

 

2. α. Εγκαταστάσεις ξηραντηρίων καπνών Βιρτζίνια καθώς και θερμοκήπια για την καλλιέργεια λουλουδιών και κηπευτικών προϊόντων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες - τύπους του Υπουργείου Γεωργίας ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, κατασκευάζονται χωρίς άδεια και περιορισμό ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου και τον αριθμό των κατασκευών.

 

β. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου για την κατασκευή θερμοκηπίων από σκληρό υλικό, οι αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2,50 m. Το μέγιστο ύψος του θερμοκηπίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5,50 m.

 

Επιτρέπεται παρέκκλιση από το παραπάνω καθοριζόμενο μέγιστο ύψος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από γνώμη της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας και του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της περιφέρειας.

 

3. Το ύψος των φυλακίων, που προορίζονται για Πυροπροστασία δασικών κ.τ.λ. εκτάσεων και κατασκευάζονται από κρατικές υπηρεσίες, καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Το ύψος αυτό δεν μπορεί να υπερβεί τα 20 m.

 

4. Κτίρια που ανεγείρονται από το Υπουργείο Γεωργίας εκτός δασών και δασικών εκτάσεων για στέγαση του προσωπικού που ασχολείται με την εκμετάλλευση και προστασία των δασών, καθώς και για την αποθήκευση υλικών και μηχανημάτων, επιτρέπεται να ανεγείρονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 162. Η παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της περιφέρειας. Η παρέκκλιση αφορά:

 

α) στην ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίων και τη διασπορά τους στο γήπεδο.

 

β) στον αριθμό ορόφων που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 3 και στο ύψος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 m.

 

γ) στις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από το ύψος των κτιρίων και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερες από 5 m.

 

δ) στο ποσοστό κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% της επιφάνειας του γηπέδου.

 

ε) στο συντελεστή δόμησης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 0,3 με την προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων δεν υπερβαίνει τα 3.000 m2.

 

5. Για κτίρια αποθηκών οριζοντίου τύπου ή κατακόρυφου τύπου (silos) καθώς και για δεξαμενές που προορίζονται για αποθήκευση γεωργικών προϊόντων, λιπασμάτων, φαρμάκων και άλλων γεωργικών εφοδίων που κατασκευάζονται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ή γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ανώνυμες εταιρείες στις οποίες μετέχει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ή συνεταιρισμοί, ορίζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

α) ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου: 10 m.

 

β) μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου: 30% της επιφανείας αυτού.

 

γ) μέγιστος αριθμός ορόφων για τις αποθήκες κατακόρυφου τύπου (silos) και τις δεξαμενές: 1 και για τα κτίρια αποθηκών οριζοντίου τύπου: 2.

 

δ) μέγιστο ύψος κτιρίων 10 m. Το ύψος αυτό σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης προσαυξάνεται κατά 1,50 m. Η προσαύξηση αυτή στην περίπτωση των αποθηκών κατακόρυφου τύπου (silos) μπορεί να φθάσει τα 4 m προκειμένου να τοποθετηθεί εντός αυτής μηχανισμός που βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

 

ε) ο μέγιστος συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 0,6 και ο συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης σε 3,3.

 

στ) επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων από ένα κτιρίων (ή εγκαταστάσεων) εντός του ίδιου γηπέδου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.