Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 162

Άρθρο 162: Γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 17 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, άρθρο μόνο παράγραφος 6 του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος, άρθρο 1 του νόμου 3976/1929, άρθρο 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Η δόμηση εκτός των αναφερόμενων στο άρθρο 181 ζωνών υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 160, οι οποίοι καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Οι περιορισμοί αυτοί αποσκοπούν στην παρεμπόδιση δημιουργίας συνοικισμών χωρίς να έχει προηγουμένως εγκριθεί το σχέδιό τους. Εξαιρείται η περίπτωση της δόμησης δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές και σε αναγνωρισμένες διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς, η οποία διέπεται από τις σχετικές με τη δόμηση εντός των ζωνών διατάξεις του άρθρου 181.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων που βρίσκονται εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων ή εκτός των ορίων των νόμιμα υφιστάμενων πριν από το έτος 1923 οικισμών που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου ή εκτός των ορίων των οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων καθορίζονται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά για κάθε περιοχή από ειδικές διατάξεις, ως εξής:

 

Ι. α) ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 4.000 m2.

 

β) για γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς καθώς και σε εγκαταλειμμένα τμήματά τους και σε σιδηροδρομικές γραμμές απαιτούνται:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 45 m
ελάχιστο βάθος: 50 m
ελάχιστο εμβαδόν: 4.000 m2

 

ΙΙ. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) τα γήπεδα που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν την 24-04-1977, ημέρα δημοσίευσης του από 05-04-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1977), ελάχιστο εμβαδόν 2.000 m2.

 

β) τα γήπεδα που την 31-05-1985, ημέρα δημοσίευσης του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), είχαν πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς, καθώς και σε εγκαταλειμμένα τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικές γραμμές και εφόσον έχουν:

 

α)α) τα γήπεδα που υπάρχουν τη 12-11-1962, ημέρα δημοσίευσης του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 142/Δ/1962):

 

ελάχιστο πρόσωπο: 10 m
ελάχιστο βάθος: 15 m
ελάχιστο εμβαδόν: 750 m2

 

β)β) τα γήπεδα που υπάρχουν τη 12-09-1964, ημέρα δημοσίευσης του από [ΒΔ] 21-07-1964 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 141/Δ/1964):

 

ελάχιστο πρόσωπο: 20 m
ελάχιστο βάθος: 35 m
ελάχιστο εμβαδόν: 1.200 m2

 

γ)γ) τα γήπεδα που υπάρχουν τη 17-10-1978, ημέρα δημοσίευσης του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978):

 

ελάχιστο πρόσωπο: 25 m
ελάχιστο βάθος: 40 m
ελάχιστο εμβαδόν: 2.000 m2

 

δ)δ) τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν από τη 17-10-1978 μέχρι την 31-05-1985:

 

ελάχιστο εμβαδόν: 4.000 m2

 

Ως δημοτικές ή κοινοτικές οδοί για την εφαρμογή του παρόντος, θεωρούνται οι οδοί που ενώνουν οικισμούς του ίδιου δήμου ή κοινότητας μεταξύ τους ή οικισμούς όμορων δήμων ή κοινοτήτων ή με διεθνείς, εθνικές ή επαρχιακές οδούς. Σε περίπτωση που μεταξύ των προαναφερόμενων οικισμών υπάρχουν περισσότερες από μία δημοτικές ή κοινοτικές οδοί που συνδέουν αυτούς, οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται μόνο σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο στην κυριότερη από τις οδούς αυτές. Η αναγνώριση των οδών αυτών σε κυριότερες ή μοναδικές, γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού.

 

γ) άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα που ελαττώνονται μετά από απαλλοτρίωση ή διάνοιξη διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μετά την ελάττωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των γηπέδων των προηγούμενων περιπτώσεων α και β.

 

δ) σε περιπτώσεις αναδασμών τα γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μετά τον αναδασμό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας και τις προϋποθέσεις των γηπέδων των προηγούμενων περιπτώσεων α και β.

 

3. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των γηπέδων ορίζεται σε 10% της επιφάνειας τους.

 

4. Το κτίριο που ανεγείρεται εντός του γηπέδου πρέπει να είναι ενιαίο. Επιτρέπεται η διάσπαση αυτού σε περισσότερα κτίρια μόνο μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

5. Οι αποστάσεις του κτιρίου ορίζονται ως εξής:

 

α) από τα όρια του γηπέδου: 15 m τουλάχιστον.

 

β) κατά παρέκκλιση:

 

α)α) αν πρόκειται για ανέγερση κατοικίας σε γήπεδα που υπάρχουν τη 15-04-1981, ημέρα δημοσίευσης του από 27-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 209/Δ/1981), με ελάχιστο εμβαδόν 4.000 m2, οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 7,50 m, εφόσον δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση αν τηρηθεί η απόσταση των 15 m. Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 m.

 

β)β) οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις των κατά παρέκκλιση άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ορίζονται σε 2,50 m τουλάχιστον για τα γήπεδα της υποπερίπτωσης α)α της περίπτωσης β και σε 5 m τουλάχιστον για τα γήπεδα της περίπτωσης α και των υποπεριπτώσεων β)β και γ)γ της περίπτωσης β. Για τα γήπεδα της περίπτωσης β οι αποστάσεις αυτές ισχύουν μόνο εφόσον τα μήκη προσώπου και βάθους του γηπέδου είναι μικρότερα των:

 

20 m για το πρόσωπο και 35 m για το βάθος, για τα γήπεδα της υποπερίπτωσης α)α της περίπτωσης β και
45 m για το πρόσωπο και 50 m για το βάθος, για τα γήπεδα των υποπεριπτώσεων β)β και γ)γ της ίδιας περίπτωσης β.

 

γ)γ) οι διατάξεις της προηγούμενης υποπερίπτωσης β)β εφαρμόζονται ανάλογα και για τα γήπεδα των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

γ) οι αποστάσεις του κτιρίου ορίζονται από το όριο της ζώνης απαλλοτρίωσης για σιδηροδρομική γραμμή σε 15 m τουλάχιστον και σε 10 m τουλάχιστον από την όχθη ρέματος με την επιφύλαξη του άρθρου 349 ή από το όριο δασικής έκτασης.

 

Οι αποστάσεις αυτές υπερισχύουν των αποστάσεων της προηγούμενης περίπτωσης β για γήπεδα που το όριο της ιδιοκτησίας ταυτίζεται με το όριο της ζώνης απαλλοτρίωσης για σιδηροδρομική γραμμή, όχθη ρέματος ή όριο δασικής έκτασης.

 

6. Ο μέγιστος Συντελεστής δόμησης των γηπέδων ορίζεται σε 0,2.

 

7. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2 και το μέγιστο ύψος αυτών μετρούμενο από το γύρω έδαφος αυτών (φυσικό ή διαμορφωμένο), σε 7,50 m.

 

Πάνω από το κατά τα παραπάνω καθοριζόμενο μέγιστο ύψος επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στηθαίου, τυχόν φωταγωγών ύψους μέχρι 0,30 m και καπνοδόχων.

 

Σε περιπτώσεις κατασκευής κεκλιμένης στέγης, το κατά το παραπάνω μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 1,20 m.

 

8. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτίσματος σε υποστυλώματα (pilotis) κατά την έννοια του άρθρου 248 παράγραφος 1)Β)ι.

 

9. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους, κανένα σημείο του κτιρίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των 7,50 m και σε καμία όψη του κτιρίου δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται περισσότεροι από δύο όροφοι από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

 

10. Ο χώρος του υπογείου δεν επιτρέπεται να εξέχει από το περίγραμμα του ισογείου του κτιρίου με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 322 παράγραφος 3)β.

 

11. Όταν τα γήπεδα περιλαμβάνονται στη ζώνη που ορίζεται στο άρθρο 181 δεν επιτρέπεται τα κτίρια που ανεγείρονται να τοποθετούνται μέσα στο πλάτος των ιδεατών επεκτάσεων των εγκεκριμένων οδών του οικισμού.

 

12. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται με τις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται εφόσον στα επόμενα άρθρα δεν ορίζεται διαφορετικά για κάθε κατηγορία κτιρίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.