Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 253

Άρθρο 253: Ειδικές διατάξεις για χαμηλά κτίρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 14 του νόμου 1577/1985, άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 1772/1988)

 

1. Χαμηλό κτίριο είναι αυτό του οποίου κύρια χρήση είναι η κατοικία, έχει μέγιστο ύψος, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται η στέγη, το πολύ 8,50 m, από την οριστική στάθμη του εδάφους και συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης το πολύ 400 m2. Στο οικόπεδο είναι δυνατή η κατασκευή περισσότερων από ένα χαμηλών κτιρίων, με την προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια όλων των κτιρίων που υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης δεν υπερβαίνει τα 400 m2.

 

2. Στη συνολική επιφάνεια, που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης, για τα χαμηλά κτίρια δεν υπολογίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 248 και:

 

α) εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.

 

β) ανοιχτές Κλίμακες κύριας ή βοηθητικής χρήσης.

 

3. Το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της επιφάνειάς του. Σε περιοχές όπου κατά τη 18-12-1985 ίσχυε το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης, η πραγματοποίηση ποσοστού κάλυψης μεγαλύτερου του 50% είναι δυνατή μόνο ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου που κρίνει κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 327.

 

Στην κάλυψη του οικοπέδου δεν υπολογίζονται οι επιφάνειες των χώρων που προβλέπονται στην παράγραφο 3)α του άρθρου 249 και στην περίπτωση β' της προηγούμενης παραγράφου. Όταν κατά την έγκριση, επέκταση ή αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου καθορίζεται ποσοστό κάλυψης μικρότερο από 70%. το ποσοστό αυτό για τα χαμηλά κτίρια αυξάνεται κατά 10% της επιφάνειας του οικοπέδου, εκτός αν η αύξηση αυτή αποκλείεται ρητά από τους όρους δόμησης της περιοχής.

 

4. Τα χαμηλά κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όταν δεν εφάπτονται με τα οπίσθια και πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια αυτά είναι Δ = 2.50 m.

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 250 εφαρμόζεται ανάλογα.

 

Μέσα στην απόσταση Δ, εκτός από αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία, επιτρέπονται και εξώστες πλάτους μέχρι 0,40 m σε τμήματα των όψεων του κτιρίου.

 

5. Πάνω από το μέγιστο ύψος των 8,50 m επιτρέπονται οι κατασκευές της παραγράφου 1 του άρθρου 255, στέγες ύψους το πολύ 2 m και στηθαία.

 

β. Κατά τα λοιπά η δόμηση των χαμηλών κτιρίων διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 1577/1985.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.