Προεδρικό διάταγμα 151/03 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Συγκρότηση Επιτροπών - Επιτροπή Διαγωνισμού Προεπιλογής - Εισήγησης για Ανάθεση και Παρακολούθηση Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Επιτροπές που προβλέπονται από τον νόμο 1418/1984, τα προεδρικά διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ή του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Συμβουλίου Διεύθυνσης ή των αρμοδίων εξουσιοδοτημένων οργάνων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και όπως ειδικότερα ορίζεται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελείται από τρία έως πέντε υπηρεσιακά μέλη, κατά πλειοψηφία τεχνικούς, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Συμβουλίου Διεύθυνσης ή των αρμοδίως εξουσιοδοτημένων οργάνων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Ένα από τα μέλη ορίζεται ως Πρόεδρος. Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού μπορεί να ορίζονται για τη διενέργεια ενός ή περισσοτέρων διαγωνισμών.

 

3. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού τής παραγράφου 2 του παρόντος, μπορεί να ορίζεται ότι η Επιτροπή αυτή ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Προεπιλογής.

 

4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού της ως άνω παραγράφου 2 ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου.

 

5. Ο χαρακτηρισμός του έργου ως σημαντικού και η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου που προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1418/1984 γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από 35 υπηρεσιακά μέλη, κατά πλειοψηφία τεχνικούς.

 

6. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται υπηρεσιακά μέλη, ως τοιαύτα νοούνται και μόνιμοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας εν ενεργεία που είναι τεχνικοί διπλωματούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή απόφοιτοι Τεχνικών Στρατιωτικών Σχολών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.