Προεδρικό διάταγμα 151/03

ΠΔ 151/2003: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 151/2003: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, (ΦΕΚ 124/Α/2003), 23-05-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 1947/1991 Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ 70/Α/1991).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 43/1975 (ΦΕΚ 93/Α/1975) όπως ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α/2002).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 εδάφιο α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

 

7. Την 79/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια όργανα

Άρθρο 2: Ορισμοί - Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Συγκρότηση Επιτροπών - Επιτροπή Διαγωνισμού Προεπιλογής - Εισήγησης για Ανάθεση και Παρακολούθηση Έργων

Άρθρο 5: Χρόνος ισχύος των Προσφορών

Άρθρο 6: Υπογραφή σύμβασης - Συμβατικά Τεύχη

Άρθρο 7: Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 8: Διεθνείς Διαγωνισμοί

Άρθρο 9: Παρεκκλίσεις - Πρότυπα Συμβατικά Τεύχη

Άρθρο 10: Αιτήσεις Θεραπείας

Άρθρο 11: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-05-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.