Προεδρικό διάταγμα 15/6/81

ΠΔ 15-06-1981: Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης και εγκρίσεως θέσης και διάταξης κτιρίων που θα ανεγερθούν επί εκτάσεως κειμένης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Καλάνδρας (Χαλκιδικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-06-1981: Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης και εγκρίσεως θέσης και διάταξης κτιρίων που θα ανεγερθούν επί εκτάσεως κειμένης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Καλάνδρας (Χαλκιδικής), (ΦΕΚ 345/Δ/1981), 28-06-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 7 και 9 (παράγραφος 2) αυτού, ως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 625/1968 περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων (ΦΕΚ 276/Α/1968).

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα του άρθρου 42 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 2) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 827/1978, 859/1980 και 1922/1980 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

6. Την υπ' αριθμόν 1661/1981 δήλωση του Αριστομένους Παπαδοπούλου του Φωτίου και της Ειρήνης συζύγου Αριστομένους Παπαδοπούλου γενόμενη ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πασχάλη Πασχαλίδου - Φωτοπούλου περί παραιτήσεως από δικαιώματος απαιτήσεως αποζημιώσεως εκ των κοινοχρήστων χώρων και αναλήψεως υποχρεώσεως εκτελέσεως έργων υποδομής.

 

7. Την υπ' αριθμόν 610/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Εγκρίνεται η θέσις και η διάταξις των κτιρίων επί συνολικής εκτάσεως 28.660 m2 φερομένης ως ανηκούσης εις τον Αριστομένη Παπαδόπουλο του Φωτίου και την Ειρήνη σύζυγο Αριστομένους Παπαδοπούλου, κειμένης εις θέσιν Λιβάδι εκτός ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Καλάνδρας (Χαλκιδικής), ως εμφαίνεται εις το υπό του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/28761/1981 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο δια γραμμα υπό κλίμακα 1:500, του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

pd.15.6.81

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως επί της ως άνω εκτάσεως ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως 10% εφ' ολοκλήρου της εκτάσεως.

β) Συντελεστής δομήσεως 0,12 εφ' ολοκλήρου της εκτάσεως.

γ) Μέγιστον ύψος των κτιρίων 8,5 m, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης η οποία είναι υποχρεωτική.

δ) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2.

ε) Η μορφή των κτιρίων δέον να είναι προσαρμοσμένη εις τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής.

στ) Τα κουφώματα των κτισμάτων δέον να είναι ξύλινα, ως επίσης και τα κιγκλιδώματα των εξωστών και των εξωτερικών κλιμάκων.

ζ) Η αρχιτεκτονική μελέτη δέον να εγκριθεί υπό της αρμοδίας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 15-06-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.