Προεδρικό διάταγμα 163/73

ΠΔ 163/1973: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος 548/1971 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του βασιλικού διατάγματος 465/1970 περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και κυκλοφορικής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 163/1973: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος 548/1971 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του βασιλικού διατάγματος 465/1970 περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και κυκλοφορικής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών, (ΦΕΚ 177/Α/1973), 16-08-1973.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 40/1972 περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων.

 

3. Την υπ' αριθμόν 338/1973 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί των Οικονομικών Δημοσίων Έργων και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Το άρθρο 2 του βασιλικού διατάγματος 548/1971 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 2

 

1. Τα κατά το προηγούμενον άρθρον απαιτούμενα δικαιολογητικά δια την χορήγηση της στο αυτό άρθρο αναφερομένης ανανεώσεως αδείας λειτουργίας πρατηρίου διαθέσεως υγρών καυσίμων υποβάλλονται παρά των ενδιαφερομένων μέχρι 31-12-1971.

 

2. Δικαιολογητικά, μέχρι της κατά την προηγούμενη παράγραφο καθοριζομένης προθεσμίας, υποβάλλονται δι' άπαντα τα περί ων το προηγούμενον άρθρον πρατήρια διαθέσεως υγρών καυσίμων, ανεξαρτήτως χρόνου λήξεως της αδείας λειτουργίας αυτών. Η αυτή υποχρέωσις υφίσταται και δια τα νομίμως ιδρυθέντα και λειτουργούντα ως άνω πρατήρια άνευ αδείας λειτουργίας.

 

3. Η λειτουργία των εν λόγω πρατηρίων επιτρέπεται μέχρι της χορηγήσεως ή ανανεώσεως της αδείας λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

 

4. Εις τους μη υποβάλλοντος εντός της υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενης προθεσμίας, αιτήσεις μετά δικαιολογητικών δια την ανανέωση αδείας λειτουργίας πρατηρίου, τάσσεται τρίμηνος ανατρεπτική προθεσμία από της ενάρξεως της ισχύος του προεδρικού διατάγματος δι' ου αντικαθίστανται το παρόν άρθρο δια την υποβολή αυτών. Ωσαύτως εντός της αυτής προθεσμίας υποβάλλονται εις την αρμόδια δια την οδό Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων τα κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτούμενα δικαιολογητικά δια την παροχή εγκρίσεως κυκλοφοριακής συνδέσεως. Παρερχόμενης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, οι άδειες των πρατηρίων ανακαλούνται και διατάσσεται η σφράγισις των εγκαταστάσεων.

 

5. Οι τυχόν εκπρόθεσμα υποβληθείσες αιτήσεις, ως και οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υποβαλλόμενες, κρίνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος.

 

6. Γραμμάτια καταθέσεως εις το Δημόσιον Ταμείον υποβληθέντα κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος 832/1970 λαμβάνονται υπ' όψιν.}

 

Εις τον Ημέτερο επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις τη 07-08-1973.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.