Προεδρικό διάταγμα 16/8/85b - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. 1. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) Εφόσον κατά την 24-09-1985 (ημέρα δημοσίευσης του από 16-08-1985 προεδρικού διατάγματος της έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.

 

β) Που προκύπτουν ή δημιουργούνται με την πράξη εφαρμογής και μετά την έγκρισή της έχουν τα παραπάνω όρια αρτιότητας.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μέσα σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m και δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κ.λ.π. νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

6. Μέγιστο ύψος κτιρίων: 9 m.

 

Β. Ως όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου σχολείου ορίζονται:

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του χώρου: 30% της επιφάνειας αυτού.

 

2. Μέγιστο ύψος κτιρίου: 12 m.

 

3. Συντελεστής δόμησης, 0.7.

 

Γ. 1. Οικόπεδα υφιστάμενα πριν την έγκριση της πράξης εφαρμογής που υπάγονται στο άρθρο 25 του νόμου 1337/1983 εξακολουθούν να θεωρούνται οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 1337/1983 μετά την αφαίρεση της υποχρεωτικά οφειλόμενης εισφοράς σε γη.

 

2. Σε περίπτωση που το εμβαδόν οικοπέδου που υπάγεται στο άρθρο 25 του νόμου 1337/1983 αυξηθεί με την πράξη εφαρμογής ή με οποιαδήποτε δικαιοπραξία, το οικόπεδο που προκύπτει εξακολουθεί να θεωρείται οικοδομήσιμο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 1337/1983.

 

3. Σε περίπτωση που το εμβαδόν οικοπέδου κατά παρέκκλιση αρτίου και οικοδομήσιμου αυξηθεί με οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή μειωθεί κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής, το οικόπεδο που προκύπτει θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο εφόσον έχει τουλάχιστον τα κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας.

 

4. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 4 και 5 του Κεφαλαίου Α αυτού του άρθρου ορίζεται:

 

Συντελεστής δόμησης 1.2 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 120 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982.

 

5. Επιτρέπεται η προσαύξηση του ύψους των κτιρίων μέχρι 2 m για την κατασκευή στέγης και μέχρι 1.

 

1 m για την κατασκευή συμπαγούς στηθαίου ή υδατοδεξαμενής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 15482/1888/1989 απόφασης (ΦΕΚ 491/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.