Προεδρικό διάταγμα 16/8/88b

ΠΔ 16-08-1988: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των οικισμών Μανιάκων Κοινότητας Μανιάκων και Νέας Λεύκης Κοινότητας Λεύκης (νομού Καστοριάς)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-08-1988: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των οικισμών Μανιάκων Κοινότητας Μανιάκων και Νέας Λεύκης Κοινότητας Λεύκης (νομού Καστοριάς), (ΦΕΚ 647/Δ/1988), 09-09-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση των πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1512/1985 τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 8 παράγραφος 17.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των νόμων 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παράγραφος 1).

 

6. Την υπ' αριθμόν 40462/2020/1987 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Καστοριάς και των κοινοτήτων Μανιάκων και Λεύκης (νομού Καστοριάς) (ΦΕΚ 951/Δ/1987).

 

7. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και ειδικότερα το άρθρο 9 παράγραφος 1)α.

 

8. Την υπ' αριθμόν ΚΟ/2350/23-09-1986 απόφαση της Νομάρχου Καστοριάς Χαρακτηρισμός των οικισμών των Μανιάκων και Νέας Λεύκης ως περιαστικών της πόλης Καστοριάς και κατηγοριοποίησης τους (ΦΕΚ 1106/Δ/1986).

 

9. Την υπ' αριθμόν 40779/2115/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος των οικισμών Μανιάκων κοινότητας Μανιάκων και Νέας Λεύκης κοινότητας Λεύκης νομού Καστοριάς.

 

10. Την υπ' αριθμόν Υ/1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

11. Την υπ' αριθμόν Υ/1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987).

 

12. Τις υπ' αριθμούς 25/1987, 40/1987, 77/1987 και 92/1987 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Μανιάκων και τις υπ' αριθμούς 16/1987, 29/1987 και 57/1987 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Λεύκης.

 

13. Την υπ' αριθμόν 1/1988 γνωμοδότηση της 2ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Καστοριάς.

 

14. Την υπ' αριθμόν 466/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-08-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.