Προεδρικό διάταγμα 175/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

 

α. Ανάπτυξης και Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών.

β. Μελετών και Έργων.

γ. Μηχανοργάνωσης - Βάσης Δεδομένων και Προβολής Λιμενικού Τομέα.

 

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, όπως πιο κάτω:

 

α. Στο Τμήμα Ανάπτυξης και Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών:

 

α)α) Η μέριμνα της επιθεώρησης των λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, η έγκριση του προγραμματισμού συντήρησης αυτών, καθώς επίσης και η μέριμνα της εκτέλεσης από τους αρμοδίους φορείς έργων βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

 

α)β) Η εξασφάλιση χρηματικών πόρων βελτίωσης, αναβάθμισης και ανάθεσης εκτέλεσης έκτακτων επισκευαστικών εργασιών-αναγκών ή παρεμβάσεων στους λιμένες της χώρας και η εκτέλεσή τους από τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προτεραιότητες.

 

α)γ) Η ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την εκπόνηση μελετών λιμενικού τομέα, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε μελέτες και έργα που αφορούν στο δημόσιο λιμενικό τομέα.

 

α)δ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αναζήτηση τρόπων και μεθόδων αξιοποίησης των χώρων της Ζώνης Λιμένα.

 

α)ε) Η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων στα πλοία, στα μέσα φορτοεκφόρτωσης και στα λιμάνια και η μέριμνα προσαρμογής των ελληνικών λιμενικών εγκαταστάσεων στις εξελίξεις αυτές.

 

α)στ) Η υποστήριξη και συνδρομή στο Έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του άρθρου δέκατου ένατου του νόμου 2932/2001.

 

β. Στο Τμήμα Μελετών και Έργων:

 

β)α)Η ανάθεση εκπόνησης μελετών εκτέλεσης λιμενικών έργων σύμφωνα με το γενικό σχεδιασμό που ενέκρινε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (άρθρο δέκατο ένατο, παράγραφος 2)α του νόμου 2932/2001) κατά τις διατάξεις του νόμου 716/1977 και των εκτελεστικών του προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν.

 

β)β) Ο έλεγχος της επάρκειας των μελετών και έργων του λιμενικού τομέα και της συμβατότητας αυτών με την εθνική λιμενική πολιτική, τους τύπους των πλοίων και τις ανάγκες της περιοχής ή της χώρας.

 

β)γ) Η διατύπωση απόψεων επί μελετών που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς όρους, εκτέλεση λιμενικών έργων, τοποθέτηση πλωτών κατασκευών και τα συναφή θέματα εντός και εκτός Ζώνης Λιμένα.

 

β)δ) Η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρμογής των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης (Master Plan) των λιμένων που ενέκρινε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.

 

β)ε) Ο καθορισμός των ενδεικνυόμενων μέτρων, για την εκτός και εντός ζώνης λιμένων εξασφάλιση της προστασίας του αιγιαλού, παραλίας και θάλασσας από κάθε είδους εκτέλεσης έργων ή επεμβάσεις που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους από τις λιμενικές αρχές.

 

γ. Στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης - Βάσης Δεδομένων και Προβολής Λιμενικού Τομέα.

 

γ)α) Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν τα λιμάνια της χώρας, η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της γενικότερης λιμενικής υποδομής της χώρας (έργα, μελέτες, προβλήματα, λειτουργικές παρεμβάσεις, απαιτήσεις των φορέων για την αναβάθμιση των λιμένων της Χώρας, απαιτήσεις των πλοίων ακτοπλοΐας και των χαρακτηριστικών τους κ.λ.π.) καθώς και των λιμενικών τελών και επιβαρύνσεων που ισχύουν σε κάθε λιμένα, των μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των έργων στον αιγιαλό και παραλία, των παρεμβάσεων, των στοιχείων λιμένων εκτός της χώρας, των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τα λιμάνια, η καταγραφή όλων των θεμάτων που αποστέλλονται σε όλους τους συναρμόδιους φορείς για θέματα κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας, όπως επίσης και η τήρηση των πάσης φύσεως αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

γ)β) Η ηλεκτρονική αποτύπωση των λιμένων της χώρας.

 

γ)γ) Η δημιουργία Τράπεζας δεδομένων για το λιμενικό δυναμικό της χώρας στο πλαίσιο των σύγχρονων γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης καθώς και η προβολή των λιμένων (διαφήμιση, δημιουργία ιστοσελίδας, συμμετοχή σε διεθνείς Οργανισμούς, εκθέσεις κ.λ.π.).

 

γ)δ) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε θέματα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.

 

γ)ε) Η συγκέντρωση πληροφοριακών στοιχείων για την τεχνική συγκρότηση του χερσαίου και πλωτού εξοπλισμού και των ευκολιών γενικά των λιμανιών.

 

γ)στ) Η τήρηση για κάθε λιμάνι στοιχείων και σχεδιαγραμμάτων και ο προσδιορισμός των θέσεων που είναι δυνατή η εγκατάσταση ναυπηγοεπισκευαστικών και συναφών βιομηχανιών μέσα στη χερσαία ζώνη, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ή αρχές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.