Προεδρικό διάταγμα 175/02

ΠΔ 175/2002: Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 175/2002: Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, (ΦΕΚ 158/Α/2002), 05-07-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Των άρθρων δέκατου έβδομου, δέκατου όγδοου, δέκατου ένατου και εικοστού του νόμου 2932/2001 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 145/Α/2001).

 

β) Του άρθρου 20 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

γ) Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/2005) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

2. Την 1100383/1330/Α0006/2001 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (ΦΕΚ 1480/Β/2001).

 

3. Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1480/Β/2001).

 

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 10.916 ΕΥΡΩ περίπου. Επίσης, προκαλείται και ενδεχόμενη δαπάνη ύψους 5.494 ΕΥΡΩ περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στην περίπτωση που σ' όλες της Διευθύνσεις, τα Τμήματα και το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι. Η ανωτέρω δαπάνη, όσον αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΕΦ 41-110/ΚΑΕ ομάδος 0200), για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

 

5. Την 205/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Αρμοδιότητες

Άρθρο 2: Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής

Άρθρο 3: Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 4: Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής

Άρθρο 5: Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών

Άρθρο 6: Διεύθυνση Οργάνωσης - Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων

Άρθρο 7: Πλοηγική Υπηρεσία

Άρθρο 8: Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Άρθρο 9: Προσωπικό

Άρθρο 10: Προσωπικό Λιμενικού Σώματος

Άρθρο 11: Πολιτικό Προσωπικό - Μόνιμο Προσωπικό

Άρθρο 12: Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Άρθρο 13: Διαβάθμιση θέσεων μόνιμου πολιτικού προσωπικού

Άρθρο 14: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Άρθρο 15: Προϊστάμενοι τμημάτων

Άρθρο 16: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 01-07-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.