Προεδρικό διάταγμα 17/3/81

ΠΔ 17-03-1981: Περί τροποποιήσεως του από 31-08-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού ζωνών ρύθμισης και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού (ΦΕΚ 544/Δ/1978)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-03-1981: Περί τροποποιήσεως του από 31-08-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού ζωνών ρύθμισης και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού (ΦΕΚ 544/Δ/1978), (ΦΕΚ 167/Δ/1981), 27-03-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 11, 14 και 17 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμόν 1324/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

4. Την υπ' αριθμόν 118/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο Μόνο

 

Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του από 31-08-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού (ΦΕΚ 544/Δ/1978), προστίθεται παράγραφος 4, ως κάτωθι, τροποποιούμενης της αριθμήσεως των επόμενων παραγράφων εις 5 και 6:

 

{4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων εντός της ζώνης Α' επιτρέπεται η προσθήκη ή η επέκτασις, ως και η ανέγερσις αυτοτελών τμημάτων εις υπάρχουσες Μονές υπό τους εξής περιορισμούς δομήσεως:

 

α) Εις ουδεμίαν περίπτωσιν θα θίγεται το φυσικό περιβάλλον.

 

β) Να μην αλλοιώνεται ο παραδοσιακός χαρακτήρ της Μονής.

 

γ) Το ανώτατον ποσοστόν καλύψεως των προστιθεμένων εγκαταστάσεων ορίζεται σε 15% της επιφανείας του γηπέδου.

 

δ) Ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως των προστιθεμένων εγκαταστάσεων ορίζεται σε 0,15 μη δυναμένου του συνολικού εμβαδού αυτών να υπερβεί τα 400 m2.

 

ε) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται εις 2 και το μέγιστον ύψος αυτών εις 9 m, δυνάμενο εν πάση περιπτώσει να φθάσει μέχρι το ύψος των υπαρχουσών εγκαταστάσεων της Μονής.

 

στ) Προς διατήρηση του τύπου της Μοναστηριακής Αρχιτεκτονικής δύνανται οι προστιθέμενες εγκαταστάσεις να ανεγείρονται εν επαφή των ορίων του γηπέδου εφαρμοζομένων των διατάξεων του συνεχούς οικοδομικού συστήματος του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.}

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 17-03-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 8 του από 14-06-2011 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 187/Δ/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.