Προεδρικό διάταγμα 17/4/97 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Ζώνη Ι

 

1. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται η δόμηση, ως και η διάνοιξη ιδιωτικών οδών. Επιτρέπεται μόνο η διάνοιξη κοινοτικών οδών σύμφωνα με τη διαδικασία του νόμου 1650/1986 και της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

2. Επιτρέπεται η επισκευή υφισταμένων κτισμάτων, χωρίς αύξηση του όγκου τους και μόνο για λόγους υγιεινής και ασφάλειας.

 

3. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια κατοικίας διατηρούνται. Για τα κτίρια αυτά δεν χορηγείται οποιαδήποτε άδεια επέκτασης. Χορηγείται μόνο άδεια επισκευής για λόγους ασφαλείας και υγιεινής σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Β. Ζώνη ΙΙ

 

1. α) Στη Ζώνη αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικία
εστιατόρια
αναψυκτήρια
καφενείο παραδοσιακό

 

β) Υφιστάμενες χρήσεις και μη προβλεπόμενες από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου (α) απομακρύνονται σε διάστημα 5 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.

 

2. Το ελάχιστο όριο αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται:

 

σε 8 στρέμματα για χρήση κατοικίας και
σε 20 στρέμματα για τις λοιπές επιτρεπόμενες χρήσεις.

 

Κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα γήπεδα, τα οποία υφίσταντο κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος και ήταν άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του παρόντος διατάξεις.

 

3. Ποσοστό κάλυψης των γηπέδων 5%.

 

4. Συντελεστής δόμησης 0,05, με μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια 120 m2.

 

5. α) Αριθμός ορόφων των κτιρίων ένας, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4,50 m, συμπεριλαμβανομένου του ύψους του συμπαγούς στηθαίου.

 

β) Το ύψος των κτιρίων μετράται από τη φυσική στάθμη του περιβάλλοντος εδάφους στο περίγραμμα αυτών. Τα κτίρια σε κανένα σημείο τους δεν μπορούν να υπερβαίνουν το μέγιστο καθοριζόμενο ύψος.

 

γ) Σε περίπτωση οικοπέδων με κλίση, ως προς το βάθος, το κτίριο κλιμακώνεται αναλόγως της κλίσεως του φυσικού εδάφους ώστε σε κανένα σημείο να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό ορόφων και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

 

Για κάθε περίπτωση οι κλιμακώσεις δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις δύο με ανώτατο συνολικό ύψος (προβαλλόμενο) - κατακορύφου επιπέδου - 5,30 m. Σε περίπτωση μεγάλου βάθους του οικοπέδου και μετά την εξάντληση των δύο επιτρεπόμενων κλιμακώσεων επιβάλλεται η κατασκευή άλλου κτιρίου σε απόσταση τουλάχιστον Δ όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985. Το πλάτος των κλιμακώσεων δεν δύναται να είναι σε καμία περίπτωση μικρότερο των 3,00 m.

 

δ) Η οροφή του υπογείου δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο του κτιρίου να βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των 0,80 m από τη στάθμη του γύρω φυσικού εδάφους. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση προς το υπόγειο από τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου ή από τον ημιυπαίθριο χώρο αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.