Προεδρικό διάταγμα 17/6/88 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χαρακτηριζομένων με το προηγούμενο άρθρο παραδοσιακών οικισμών, καθορίζονται ως εξής:

 

α) Τα οικόπεδα είναι άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 600 m2, ελάχιστο πρόσωπο 13 m και έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση.

 

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα, εφόσον ήταν άρτια και οικοδομήσιμα, είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος.

 

γ) Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα, εφόσον κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 300 m2, ελάχιστο πρόσωπο 12 m και έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση.

 

δ) Οικόπεδο που δεν έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση, για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει για τις περιπτώσεις 1)α και 1)γ να τεθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη, έκταση στη συγκεκριμένη θέση για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου συνολικού πλάτους 4 m και μήκους τουλάχιστον 13 m κατά μήκος των ορίων του οικοπέδου, που να συνδέει το οικόπεδο με το υφιστάμενο σε κοινή χρήση δίκτυο κυκλοφορίας του οικισμού.

 

ε) Στους οικισμούς που έχουν καθορισθεί τα όρια τους με απόφαση του νομάρχη, σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) εφαρμόζονται τα ελάχιστα εμβαδά κατάτμησης κατά ζώνες που ορίστηκαν με την απόφαση αυτή.

 

2. Ο συντελεστής δόμησης και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

α) Για οικόπεδα μέχρι 100 m2 συντελεστής δόμησης 1,00 και ποσοστό κάλυψης 80% της επιφανείας τους.

β) Για οικόπεδα από 101 - 200 m2 συντελεστής δόμησης 1,00 και ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας τους.

γ) Για οικόπεδα από 201 - 300 m2 συντελεστής δόμησης 0,80 και ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας τους. Η ελάχιστη συνολική επιφάνεια και των δύο ορόφων μπορεί να είναι 200 m2 με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού κάλυψης σε 70%.

δ) Για οικόπεδα από 301 - 400 m2 συντελεστής δόμησης 0,8 και ποσοστό κάλυψης 50% της επιφανείας τους.

ε) Για οικόπεδα από 401 m2 και πάνω συντελεστής δόμησης 0,7 και ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας τους. Η ελάχιστη συνολική επιφάνεια και των δύο ορόφων της οικοδομής μπορεί να είναι 320 m2 με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού κάλυψης σε 50%.

στ) η συνολική επιφάνεια ορόφων του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 m2. Κατ' εξαίρεση για τουριστικές εγκαταστάσεις και για κτίρια κοινής ωφέλειας η συνολική επιφάνεια ορόφων του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β1 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

3. Επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου του κτιρίου. Ειδικά για κτίρια τουριστικών εγκαταστάσεων και για κτίρια κοινής ωφέλειας επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων των κτιρίων μέχρι τον πλήρη διαχωρισμό τους σε περισσότερο του εντός κτίρια, όταν προκύπτει συνολική επιφάνεια κτιρίων μεγαλύτερη των 240 m2. Σε περίπτωση διαχωρισμού των κτιρίων, η μεταξύ τους απόσταση ορίζεται σε 2,5 m τουλάχιστον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Β2 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

4. α) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7.5 m, μετρούμενο από την γύρω φυσική ή τεχνητά διαμορφωμένη στάθμη εδάφους. Σε καμία πλευρά του κτιρίου δεν επιτρέπεται η προβολή του ύψους του κτιριακού όγκου ανά ιδιοκτησία να ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων.

 

β) Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση μεγάλης κλίσης του εδάφους, όταν δεν είναι δυνατή λόγω υψομετρικής διαφοράς από τη στάθμη της οδού η πρόσβαση στο κτίσμα, επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους, μόνο για την μία πλευρά του κτιρίου μέχρι τα 8,50 m, μετά από έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου. Σε αυτή την περίπτωση, το ύψος της πρόσοψης του κτιρίου προς την οδό δεν ξεπερνά τα 4,50 m συμπεριλαμβανομένου και του στηθαίου.

 

γ) Εάν η κλίση του εδάφους επιτρέπει την δημιουργία επιπλέον χώρου βοηθητικού, σε στάθμη κάτω από το ισόγειο, τότε το καθαρό ύψος του χώρου αυτού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,20 m και το μέγιστο εμβαδόν τα 20 m2. Ο χώρος αυτός δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης, εφόσον είναι χώρος κλειστός και δεν επιτρέπεται εξωτερική πρόσβαση σε αυτόν.

 

δ) Απαγορεύεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται μόνο η κατασκευή καπνοδόχου ύψους 1 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Β3 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

5. Ειδικότερα για τους παρακάτω οικισμούς:

 

1

Κορθίο κοινότητα Κορθίου

82111101

2

Στενιές κοινότητα Στενιών

82111201

3

Υψηλά κοινότητα Λαμυρών

82111304

4

Στραπουριές κοινότητα Λαμυρών

82111303

5

Μεσαθούρι κοινότητα Λαμυρών

82111302

 

Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κλίση μικρότερη των 30° σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.

 

6. Επίσης για τους οικισμούς:

 

Ρόγο

Κοινότητα Όρμου Κορθίου

Άνδρου

82111704

Λαμυρά

Κοινότητα Λαμυρών

Άνδρου

82111301

Λιβάδια

Δήμος Άνδρου

Άνδρου

82100103

Αποικία

Κοινότητα Αποικιών

Άνδρου

82110301

Μεσαριά

Κοινότητα Μεσαριάς

Άνδρου

82111501

Μενήτες

Κοινότητα Μεσαριάς

Άνδρου

82111507

Λουτρά

Κοινότητα Κάμπου

Τήνου

82810502

Χαλκί

Κοινότητα Χαλκείου

Νάξου

82512101

Φιλότι

Κοινότητα Φιλοτίου

Νάξου

82512001

Λουτρά

Κοινότητα Κύθνου

Κέας

82310404

Μεσαριά

Κοινότητα Μεσαριάς

Θήρας

82212301

 

Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κλίση μικρότερη των 30° εφόσον το νεοανεγειρόμενο κτίριο βρίσκεται σε περιοχή που επικρατούν στέγες.

 

7. Σε περιπτώσεις επισκευών, ανακατασκευών, αποκαταστάσεων των υπαρχόντων κτιρίων ή ερειπίων σε όλους τους αναφερόμενους οικισμούς και εφόσον το επισκευαζόμενο ή ανακατασκευαζόμενο κτίριο στεγαζόταν με στέγη, επιβάλλεται η ανακατασκευή της στέγης.

 

8. Απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας μετά την κατασκευή του φέροντα οργανισμού και των τοιχοποιιών αν δεν κατασκευαστεί η στέγη, όπου αυτή επιβάλλεται.

 

Δεν υπάρχει υποχρέωση κατασκευής στέγης σε τμήμα του ισογείου διώροφου οικοδομής, εφόσον τούτο χρησιμοποιηθεί ως ανοικτός εξώστης.

 

9. Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:

 

α) Να μην βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού.

β) Να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινόχρηστων χώρων.

γ) Να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των ομόρων οικοπέδων.

δ) Να μην διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.

 

Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εγκρίνει τη θέση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και μπορεί να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς τη μορφή του όγκου των κτιρίων.

 

10. α) Σε οικισμό ή τμήμα οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο ως γραμμή δομήσεως ορίζεται το κοινό όριο μεταξύ των οικοπέδων και των κοινοχρήστων χώρων.

 

β) Εάν η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει κανόνα ως προς τη θέση της γραμμής δόμησης των κτιρίων, το νέο κτίριο μπορεί να τοποθετηθεί στη διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή.

 

11. Σε περίπτωση παραλιακών οικισμών η οικοδομική γραμμή τοποθετείται σε απόσταση 15 m τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, εφόσον δεν υπάρχει διαμορφούμενη οικοδομική γραμμή.

 

12. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis) και η τοποθέτηση λυομένων οικίσκων. Απαγορεύεται η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών (επιχρίσματα, χρωματισμοί) στον όροφο διαφόρων κτιρίων πριν την ολοκλήρωση και της φάσης των εξωτερικών επιχρισμάτων στο ισόγειο.

 

13. α) Για τα ανοίγματα στις όψεις του κτιρίου πρέπει να τηρείται, όταν πρόκειται για παράθυρα, η αναλογία πλάτους / ύψους 1/2-2,5 και 1:3 όταν πρόκειται για πόρτες. Το ποσοστό της επιφανείας τους σε κάθε όψη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%. Με βάση τις αναλογίες αυτές το πλάτος των ανοιγμάτων δεν θα υπερβαίνει το 1,20 m. Η ελάχιστη απόσταση των ανοιγμάτων από τις ακμές του κτιρίου ορίζεται σε 0,70 m και η μεταξύ τους απόσταση σε 0,30 m.

 

β) Τα κουφώματα των κτιρίων πρέπει να είναι ξύλινα και ειδικότερα:

 

Τα εξώφυλλα είναι ταμπλαδωτά, καρφωτά (σανιδωτά) ή περσιδωτά (γαλλικά ή γερμανικά) ανάλογα με τα επικρατούντα παραδοσιακά πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου.

 

Τα τζαμιλίκια των παραθύρων υποδιαιρούνται με 2 τουλάχιστον καΐτια κατά την έννοια του ύψους. Η υποδιαίρεση αυτή δεν ισχύει για τους φεγγίτες.

 

γ) Τα ανοίγματα των καταστημάτων πρέπει να είναι περιορισμένων διαστάσεων και τα κουφώματα και είναι ανάλογης κατασκευής και με τα ίδια υλικά με τα υπόλοιπα κουφώματα του κτίσματος.

 

δ) Τα εξωτερικά κουφώματα των κτιρίων επιβάλλεται να είναι μονόχρωμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β4 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

14. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μεγίστου πλάτους 1 m και συνολικού μήκους όχι μεγαλύτερου από το 1/3 του μήκους της όψης του κτιρίου. Το μέγιστο μήκος κάθε εξώστη ορίζεται σε 2,5 m. Απαγορεύονται οι γωνιακοί εξώστες σε πρόβολο. Τα στηθαία των εξωστών είναι κτιστά, ξύλινα ή σιδερένια. Απαγορεύεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο στους οικισμούς: Όρμος, Αμμούδι, Θόλος και Όρμος Αρμένης.

 

15. Απαγορεύεται η κατασκευή προστεγασμάτων (μαρκιζών).

 

16. Το ελάχιστο πάχος των τοξοτών κατασκευών (βόλτα ή καμάρες) ορίζεται σε 0.50 m.

 

17. Οι ανοιχτές κλίμακες πρέπει να είναι με σκαλοπάτια λίθινα ή από οπλισμένο σκυρόδεμα, με επένδυση από σχιστόπλακες μόνο στις οριζόντιες επιφάνειες (πατήματα). Οι κλίμακες αυτές δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης. Τα στηθαία πρέπει να είναι κτιστά ή μικτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β5 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

18. Η τελική επεξεργασία των εξωτερικών όψεων των κτιρίων διαμορφώνεται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα από απόψεως υλικού και τρόπου κατασκευής.

 

19. Επιτρέπεται μόνο πάνω από τα ανοίγματα λίθινη προεξοχή πλάτους έως 0,15 m, οι δε εσοχές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 50% του όγκου του κτίσματος. Επίσης επιτρέπονται τα παρακάτω λειτουργικά και μορφολογικά στοιχεία εφόσον συναντώνται κατά κανόνα στις οικοδομές του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου:

 

α) ανοικτές κλίμακες

β) στοές

γ) τοίχοι αντιστήριξης

δ) κόγχες

ε) πέργκολες

στ) ειδικές αρχιτεκτονικές προεξοχές

 

Τα παραπάνω στοιχεία οφείλουν να προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντος της οικοδομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β6 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

20. Οι περιφράξεις των οικοπέδων κατασκευάζονται από τοιχοποιία, που σε περίπτωση λιθοδομής μπορεί να παραμένει ανεπίχριστη, ενώ σε περίπτωση χρήσης άλλου υλικού (οπτόπλινθων, τσιμεντόπλινθων) επιχρίεται υποχρεωτικά. Η αυλόθυρες των περιφράξεων αυτών κατασκευάζονται από υλικά, μορφή και ύψος σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

21. α) Στις εξωτερικές επιφάνειες των όψεων των κτιρίων χρησιμοποιείται ασβέστης (ή κατά περίπτωση υδρόχρωμα). Τα εξώφυλλα των παραθύρων (παντζούρια) μονόχρωμα στους τόνους του μπλε, πράσινου, καφέ, γκρι και μουσταρδί.

 

β) Η χρήση μαρμαροκονίας στη σύνθεση των επιχρισμάτων των εξωτερικών όψεων του κτιρίου επιτρέπεται μόνο σε νεοκλασικού ρυθμού κτίρια και μετά από έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Β7 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

22. α) Επιτρέπονται προστεγάσματα, στέγαστρα από ξύλινο σκελετό ορθογωνικής διατομής. Η επιφάνεια κάλυψης μπορεί να είναι οριζόντια ή ελαφρώς κεκλιμένη με καλάμια ή με καραβόπανο λευκού χρώματος.

 

β) Υδατοδεξαμενές, κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες πρέπει να τοποθετούνται σε μέρη που δεν είναι ορατά από τους κοινόχρηστους χώρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Β8 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

23. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση των ακινήτων στους οικισμούς καθώς και σε ικριώματα μέσα στο χώρο των οικοπέδων ή μπροστά από αυτά.

 

Επιτρέπονται μόνο επιγραφές περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιρίου και οι οποίες τοποθετούνται σε θέση που δεν καλύπτουν ή αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου, κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

24. Για τη διαμόρφωση ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων, επιτρέπονται μόνο οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωση του οικοπέδου με αναλημματικούς τοίχους ή πρανή μεγίστου ύψους 1,5 m. Για μεγαλύτερο ύψος απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

25. Οι τοίχοι αντιστήριξης διαμορφώνονται από άποψη υλικού και τρόπου κατασκευής σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

26. Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεσθούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας, η οποία αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή του κτίσματος. Επίσης επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεσθούν εργασίες, αντίκεινται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

 

27. Για κάθε οικοδομική εργασία καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

28. α) Μέσα στα όρια των οικισμών Γαλανής, Παναγιάς, Κεντάρχου επιτρέπονται μόνο οι παρακάτω χρήσεις:

 

Κατοικία
Εμπορικά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών και καφενεία
Ταβέρνες - Εστιατόρια
Ξενώνες
Τουριστικές εγκαταστάσεις
Κοινωφελή κτίρια και κτίρια κοινωνικών εξυπηρετήσεων

 

β) Απαγορεύεται εντός της ζώνης των 500 m από τα όρια του οικισμού η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 28 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Β9 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

29. Η τελική θεώρηση της άδειας οικοδομής για τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικού ρεύματος παρέχεται μόνο μετά την έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Η έγκριση αυτή παρέχεται αφού υποβληθούν φωτογραφίες όλων των όψεων του κτιρίου που πιστοποιούν την εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μελέτης.

 

30. Δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 9, 12, 14 και η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 για τους οικισμούς του παρόντος διατάγματος.

 

31. Επιβάλλεται η διατήρηση και αποκατάσταση των λιθόστρωτων δρόμων, πλατειών και σκαλοπατιών, επαναλαμβάνοντας τον τύπο της λιθόστρωσης και το μέγεθος των λίθων. Στις πλακοστρώσεις που γίνονται σε δημόσιο χώρο ή ακόμα και σε ιδιωτικούς θα πρέπει να επαναλαμβάνεται, κατά το δυνατόν, ο χαρακτήρας της πλακόστρωσης, όπως επικρατεί στον οικισμό ως προς τα σχήματα (ορθογωνικά ή ακανόνιστα), τα μεγέθη των πλακών και τον τρόπο τοποθέτησής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 31 προστέθηκε με την παράγραφο Β10 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

32. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων μετατροπής των παραδοσιακών οδών (καλντερίμια) σε οδούς εξυπηρέτησης τροχοφόρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 32 προστέθηκε με την παράγραφο Β10 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

33. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων μετατροπής ρεμάτων σε οδούς εξυπηρέτησης τροχοφόρων ή πεζοδρόμους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 33 προστέθηκε με την παράγραφο Β10 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.