Προεδρικό διάταγμα 17/7/07

ΠΔ 17-07-2007: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 17, περιοχές Θαλασσινά και Σταδίου Δήμου Νέας Αλικαρνασσού (νομού Ηρακλείου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-07-2007: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 17, περιοχές Θαλασσινά και Σταδίου Δήμου Νέας Αλικαρνασσού (νομού Ηρακλείου), (ΦΕΚ 336/ΑΑΠ/2007), 01-08-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφοι 1, 4 και 5), 44 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 154, 243 (παράγραφος 1) 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν 4881/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 754/Β/2004).

 

4. Την υπ' αριθμόν 26968/1271/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου (Δήμος Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού και Γαζίου (νομού Ηρακλείου), όπως αναδημοσιεύθηκε με την υπ' αριθμόν 67198/3442/1992 (ΦΕΚ 818/Δ/1992) όμοια απόφαση και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 26882/2003 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου (Δήμος Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού και Γαζίου (νομού Ηρακλείου) (ΦΕΚ 696/Δ/2003).

 

5. Την υπ' αριθμόν 20993/2006 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων των περιοχών Θαλασσινά και Σταδίου της πολεοδομικής ενότητας 17 του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού (νομού Ηρακλείου).

 

6. Τις υπ' αριθμούς 139/1994, 224/1994, 314/1997, 74/1999, 82/1999, 88/1999, 149/1999, 60/2004, 732/2004, 15/2005 και 320/2005 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Νέας Αλικαρνασσού.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 298/2004, 214/2005 και 218/2005 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

9. Την 85/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-07-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.