Προεδρικό διάταγμα 189/09 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού:

 

α) Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (προεδρικό διάταγμα 185/2009) με έδρα τη Μυτιλήνη, στην οποία υπάγονται οι αυτοτελείς υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από αυτή.

 

β) Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (άρθρο 52 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

γ) Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (άρθρο 1 του νόμου 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008)), η οποία έχει υπαχθεί στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την από 13-10-2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 215/Α/2009).

 

δ) Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως Ειδική Υπηρεσία με τον τίτλο Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης και με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με το σύνολο των θέσεων και του προσωπικού του το Τμήμα Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης. Στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομίας και Ανάπτυξης που συνδέονται θεματικά με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

α)α) Η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και έχει ως σκοπό, στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής του Υπουργείου, το σχεδιασμό, την προώθηση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας - Θράκης (Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με προώθηση των αρχών της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ευθύνης στις υποδομές που χρησιμοποιεί και με πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων αρχών διοίκησης.

 

β)β) Στις αρμοδιότητες της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης ανήκουν, πέραν των μεταφερόμενων κατά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ και των αναφερόμενων στην υποπερίπτωση α)α, ειδικότερα οι ακόλουθες:

 

1) Ο συνεκτικός σχεδιασμός, η εποπτεία και η εφαρμογή των αναπτυξιακών στρατηγικών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και όσων σχετίζονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι ιδίως το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το πρόγραμμα Interreg (Ενδοπεριφερειακό, διασυνοριακό και τα λοιπά διακρατικά κοινοτικά προγράμματα).

 

2) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία και η εφαρμογή ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

 

3) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία και η εφαρμογή συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα στο χώρο ευθύνης της.

 

4) Η αξιολόγηση, χρηματοδότηση και εποπτεία των ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες επιδιώκουν ή λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση στο χώρο ευθύνης της.

 

5) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία και η εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών ανάπτυξης των λιμένων του χώρου ευθύνης της.

 

6) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, η εφαρμογή και η προώθηση καινοτομικών αναπτυξιακών σχεδίων, στη βάση των αρχών της Πράσινης Ανάπτυξης και αειφορίας.

 

7) Η υποστήριξη και προώθηση των Περιφερειακών οικονομικών διακρατικών σχέσεων, ιδίως με τις χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

 

8) Ο σχεδιασμός και η εποπτεία εφαρμογής της απαραίτητης για την προώθηση των αναπτυξιακών σχεδίων επικοινωνιακής στρατηγικής.

 

9) Η οργάνωση και λειτουργία πρότυπης μονάδας με σκοπό την εξυπηρέτηση, από αυτήν και μόνο, για όλα τα στάδια (one stand step) των πολιτών και των επιχειρηματιών στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

10) Ο σχεδιασμός και η εποπτεία πραγματοποίησης και εφαρμογής προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς της μέσα από ασφαλείς διαδραστικές ηλεκτρονικές πύλες.

 

11) Η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών και η συστηματική εποπτεία της αγοράς στο χώρο ευθύνης της.

 

γ)γ) Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομίας και Ανάπτυξης που δεν μεταφέρονται κατά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ασκεί, έως τη συγκρότηση αντίστοιχου Τμήματος στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το μεταφερόμενο με το παρόν προσωπικό. Με τη στελέχωση της Επιχειρησιακής Μονάδας το προσωπικό αυτό επανέρχεται στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 28/2010 (ΦΕΚ 64/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.