Προεδρικό διάταγμα 18/8/79b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος ισχύοντες όροι δομήσεως, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις οι αναφερόμενες εις την παράγραφο 1 εδάφιον (α) του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 παράγραφο 1 εδάφιον (α) του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 (περί καταργήσεως του νομοθετικού διατάγματος 349/1974 κ.λ.π. (ΦΕΚ 207/Α/1977)) εφαρμοζόμενης και της παραγράφου 2 του αυτού ως άνω άρθρου, εάν συντρέχει περίπτωσις.

 

2. Ωσαύτως εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προ της δημοσιεύσεως του παρόντος ισχύοντες όροι δομήσεως εάν μέχρι της 26-07-1979 η υπό τους πρότερον ισχύοντας όρους δομήσεως οικοδόμησις είχε συμφωνηθεί ή προσυμφωνηθεί δια δημοσίου εγγράφου που συντάχθηκε εντός της προ της 26-07-1970 τριετίας και που αποδεικνύει την ανάληψη υποχρεώσεως εκ μέρους του κυρίου του ακινήτου προς τρίτους. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ως άνω νόμου 651/1977 εφαρμόζεται και εν προκειμένω εάν συντρέχει περίπτωσις.

 

3. Εις τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου η μελέτη προς έκδοση οικοδομικής αδείας δέον όπως υποβληθεί προ της 26-11-1979. Παρερχόμενης απράκτου της προθεσμίας ταύτης η άδεια εκδίδεται βάσει των δια του παρόντος διατάγματος, καθοριζομένων όρων και περιορισμών δομήσεως.

 

4. Άδειες οικοδομής εκδιδόμενες με τους προ της δημοσιεύσεως του παρόντος όρους δομήσεως, ισχύουν μέχρι 31-05-1984.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 51 του άρθρου 1 του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.