Προεδρικό διάταγμα 19/16 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο - Εκθέσεις Αξιολόγησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων συνιστάται Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το παρόν προεδρικό διάταγμα.

 

2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από τους εξής:

 

(α) δύο Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων ο οποίος καθορίζει και το μέλος που είναι Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

 

(β) Γενικό Διευθυντή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης ως αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής ως μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται, από τον Πρόεδρο, προϊστάμενος Διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του,

 

(γ) δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με τους αναπληρωτές τους.

 

3. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία δύο ετών που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου με απόφαση που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Ειδικά για την πρώτη θητεία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τα μέλη του ορίζονται αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων του προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και η θητεία τους λήγει στο τέλος του επόμενου έτους από το οποίο έχουν οριστεί. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου απαγορεύεται η αντικατάστασή τους, εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.

 

4. Για το προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων συντάσσεται από το Γενικό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο κάθε Υπηρεσιακής Μονάδας το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους έκθεση αξιολόγησης η οποία αφορά το προηγούμενο έτος και καταχωρίζεται στον ατομικό τους φάκελο (μητρώο).

 

5. Η έκθεση αξιολόγησης για το Γενικό Διευθυντή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων συντάσσεται από τον Πρόεδρο και το οριζόμενο από τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων μέλος της.

 

6. Στις εκθέσεις αξιολόγησης βαθμολογούνται τα εξής:

 

(α) η γνώση του αντικειμένου, δηλαδή η επαγγελματική επάρκεια, η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων,

 

(β) το ενδιαφέρον και η δημιουργικότητα, δηλαδή το ενδιαφέρον και η αφοσίωση στην εργασία, η πρωτοβουλία, οι καινοτομίες, η εκπόνηση σχετικών με την υπηρεσία μελετών, άρθρων ή προτάσεων και η ανάληψη ευθυνών,

 

(γ) οι υπηρεσιακές σχέσεις και η συμπεριφορά, δηλαδή η συμπεριφορά προς τους πολίτες, η εξυπηρέτηση του κοινού, η επικοινωνία και συνεργασία με τους υπαλλήλους και τις άλλες υπηρεσίες,

 

(δ) η αποτελεσματικότητα, δηλαδή η ποιότητα και η ποσότητα της εργασίας, η ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου των εργασιών του.

 

7. Στις εκθέσεις αξιολόγησης το προσωπικό χαρακτηρίζεται συνθετικά για το προηγούμενο έτος ως Άριστο, Λίαν Καλό, Καλό, Μέτριο και Ανεπαρκές. Η κατάταξη αυτή γίνεται με βάση το μέσο όρο των βαθμολογήσεων και των βαθμών των κρινόμενων σημείων, σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδίδει ανά τριετία η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται στον υπάλληλο τον οποίο αφορά.

 

8. Οι υπάλληλοι, με εξαίρεση εκείνους των οποίων η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, μπορούν να προσφεύγουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά των εκθέσεων αξιολόγησης που τους αφορούν. Η προσφυγή αυτή είναι δυνατή μόνο για την πιο πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης και το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίησή της στον υπάλληλο.

 

9. Οι υπάλληλοι μπορούν να προσφεύγουν κατά δυσμενών αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

10. Το προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του που δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988), όπως ισχύουν κάθε φορά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.