Προεδρικό διάταγμα 19/16

ΠΔ 19/2016: Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19/2016: Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, (ΦΕΚ 28/Α/2016), 24-02-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 43 του νόμου 4150/2013 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α/2013), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο υποπαράγραφος ΙΣΤ.1 του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014),

 

β) του νόμου [Ν] 4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014),

 

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

δ) του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 ... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 114/Α/2015),

 

ε) του προεδρικού διατάγματος 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015),

 

στ) της υπ' αριθμόν Υ21/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη (ΦΕΚ 2144/Β/2015),

 

ζ) της υπ' αριθμόν Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168/Β/2015).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 113/2010 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194/Α/2010), όπως ισχύει.

 

3. Τη με ημερομηνία 23-11-2015 σχετική γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων το ύψος της οποίας για το τρέχον έτος 2016 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 560.000 ευρώ. Εκτίμηση δαπάνης για επόμενα έτη δεν απαιτείται λόγω μετατροπής της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων σε ανεξάρτητη αρχή.

 

5. Τις υπ' αριθμόν Δ300/2014 και 161/2015 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο

 

Εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωσης Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων που έχει ως εξής:

 

Κεφάλαιο Ι

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Ορισμός μελών - Καταστατική θέση

 

Κεφάλαιο II: Εσωτερική λειτουργία

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου

Άρθρο 4: Συνεδριάσεις - Λήψη Αποφάσεων

Άρθρο 5: Τήρηση Πρακτικών

 

Κεφάλαιο III: Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

 

Άρθρο 6: Διάρθρωση, Στελέχωση

Άρθρο 7: Αρμοδιότητα Οργανικών Μονάδων

Άρθρο 8: Τήρηση Αρχείου

 

Κεφάλαιο IV: Στελέχωση μονάδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Ζητήματα προσωπικού

 

Άρθρο 9: Γενικός Διευθυντής - Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων

Άρθρο 10: Ειδικότητες των θέσεων του Προσωπικού και κατανομή τους στις Οργανικές Μονάδες

Άρθρο 11: Περίγραμμα Θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

Άρθρο 12: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 13: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων

Άρθρο 14: Προσλήψεις - Αποσπάσεις προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Άρθρο 15: Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο - Εκθέσεις Αξιολόγησης

 

Κεφάλαιο V: Διαχείριση πόρων, υλικού και περιουσίας

 

Άρθρο 16: Διαχείριση πόρων - Διαδικασία δαπανών

Άρθρο 17: Κατάρτιση και έλεγχος Προϋπολογισμού

Άρθρο 18: Διαχείριση Υλικού και Περιουσίας

Άρθρο 19: Μετακινήσεις

 

Άρθρο δεύτερο

 

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-02-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.