Προεδρικό διάταγμα 19/5/78

ΠΔ 19-05-1978: Περί χορήγησης νέας προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών για την έκδοση οικοδομικής άδειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-05-1978: Περί χορήγησης νέας προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών για την έκδοση οικοδομικής άδειας, (ΦΕΚ 270/Δ/1978), 02-06-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του των άρθρων 9 και 85Α αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν ΕΔ2/Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφαση περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 282/Β/1978), την υπ' αριθμόν 274/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Χορηγείται νέα ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών, αρχομένη από την δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, δια την υποβολή εις την αρμόδια δια την χορήγηση της οικοδομικής αδείας Αρχήν των δικαιολογητικών των αναφερομένων εις το εδάφιον β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 26-08-1977 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 285/Δ/1977).

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 19-05-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το από 06-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.