Προεδρικό διάταγμα 19/8/10

ΠΔ 19-08-2010: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Καρδίτσας (νομού Καρδίτσας) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Αστυνομικού Μεγάρου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-08-2010: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Καρδίτσας (νομού Καρδίτσας) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Αστυνομικού Μεγάρου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 377/ΑΑΠ/2010), 06-09-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 της περίπτωσης Δ του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) και των άρθρων 154, 248, 249, 250 και 255 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000.

 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

4. Την υπ' αριθμόν 52167/21-12-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2514/Β/2009).

 

5. Το υπ' αριθμόν 3254/15-05-2008 έγγραφο του Δασαρχείου Καρδίτσας.

 

6. Το υπ' αριθμόν 2794/26-05-2008 έγγραφο της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

7. Το υπ' αριθμόν 2573/19-05-2008 έγγραφο της ΛΔ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

8. Την υπ' αριθμόν 4600/55306/08-07-2008 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

9. Το υπ' αριθμόν 7876/16-04-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στην εκτός σχεδίου περιοχή του δήμου Καρδίτσας για την ανέγερση του Μεγάρου Αστυνομίας Καρδίτσας στα πλαίσια της έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.

 

10. Τις υπ' αριθμόν 358/2007, 8/2008, 11/2008 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Καρδίτσας.

 

11. Την υπ' αριθμόν 141/2009 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Το υπ' αριθμόν 1/01-02-2010 πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

14. Τις υπ' αριθμόν 276/2009 και 113/2010 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Λευκάδα, 19-08-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.