Προεδρικό διάταγμα 1/10/81b

ΠΔ 01-10-1981: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης και έγκρισης θέσης και διάταξης κτιρίων που θα ανεγερθούν επί εκτάσεων κειμένης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Αγίου Νικολάου (Χαλκιδικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 01-10-1981: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης και έγκρισης θέσης και διάταξης κτιρίων που θα ανεγερθούν επί εκτάσεων κειμένης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Αγίου Νικολάου (Χαλκιδικής), (ΦΕΚ 582/Δ/1981), 16-10-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 7 και 9 (παράγραφος 2) αυτού, ως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 625/1968 περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων (ΦΕΚ 266/Α/1968).

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα του άρθρου 42 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 2) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 582/1979 και 408/1981 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

6. Την υπ' αριθμόν 23946/1981 δήλωση του Κωνσταντίνου Τσιουπλάκη του Ελευθερίου γενόμενη ενώπιον του Συμβολαιογράφου Άρνης Γρηγορίου Αστερίου Μπύρου περί παραιτήσεως από δικαιώματος απαιτήσεως αποζημιώσεως εκ των κοινοχρήστων χώρων και αναλήψεως υποχρεώσεως εκτελέσεως έργων υποδομής.

 

7. Την υπ' αριθμόν 1255/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Εγκρίνεται η θέσις και η διάταξις των κτιρίων επί συνολικής εκτάσεως 19.400 m2 φερομένης ως ανηκούσης εις τον Κωνσταντίνο Τσιουπλάκη του Ελευθερίου κειμένης εις περιοχήν Ελαιών εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Αγίου Νικολάου (Χαλκιδικής), ως εμφαίνεται εις το υπό του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/44981/1981 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:200, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

pd.28.7.89

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 28-07-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 497/Δ/1989).

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως επί της ως άνω εκτάσεως ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως 10% εφ' ολοκλήρου της εκτάσεως.

 

β) Συντελεστής δομήσεως 0,12 εφ' ολοκλήρου της εκτάσεως.

 

γ) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστον ύψος αυτών 8,50 m, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης, η οποία είναι υποχρεωτική μετρούμενου εκ του πέριξ εδάφους φυσικού ή διαμορφουμένου χωρίς να επιτρέπεται εκσκαφή ή επίχωση με διαφορά ύψους μεγαλύτερου του 1,50 m.

 

δ) Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται εις την κατασκευήν όλων των έργων υποδομής, περιλαμβανομένου και του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων.

 

ε) Η μορφή των κτιρίων δέον να είναι παραδοσιακή προσαρμοσμένη εις τα πρότυπα της περιοχής ήτοι:

 

1. Επικάλυψις των κτιρίων με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη, στεγασμένη με βυζαντινά κεραμίδια και με κλίση ουχί μεγαλύτερη του 30%.

2. Ξύλινα κουφώματα εις τις όψεις των κτιρίων με αναλογίες 1:3 περίπου.

3. Στηθαία εξωστών συμπαγή σοβαντισμένα με ξύλινα κάγκελα και ορθοστάτες εις τους σκεπαστούς εξώστες.

4. Οι όψεις των τοίχων δέον να είναι επιχρισμένες ή από εμφανή λιθοδομή.

5. Η αρχιτεκτονική μελέτη δέον να εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Εις τον Υπουργόν Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 01-10-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.