Προεδρικό διάταγμα 20/1/88 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 12-05-1984 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 380/Δ/1984) και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του από 16-02-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 58/Δ/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Α. Λειτουργικές μορφές τουριστικών εγκαταστάσεων.

 

1. Τουριστικές εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού θεωρούνται:

 

α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου.

β) Ξενοδοχεία τύπου motel.

γ) Ξενοδοχεία τύπου ξενώνα.

δ) Ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων.

ε) Ξενοδοχεία μικτής λειτουργικής μορφής (δηλαδή κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων).

στ) Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) με οικίσκους ή χωρίς οικίσκους.

 

2. Προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του διατάγματος αυτού οι εγκαταστάσεις της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να δημιουργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (προδιαγραφές γηπέδου κτιριακές, εξοπλισμού, λειτουργικές κ.λ.π.) και να λαμβάνουν τις κατά νόμο άδειες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

Β. Χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων:

 

1. Η χωροθέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια χρήσεων γης της κάθε περιοχής και τις κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής στα πλαίσια της περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης και των γενικότερων αναπτυξιακών στόχων, μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η διαφύλαξις της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

 

2. Γήπεδα για τα οποία δεν είναι δυνατή η χωροθέτηση δραστηριοτήτων τουρισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν εξετάζονται ως προς την καταλληλότητα τους για την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων.

 

Μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων χρήσεων γης για κάθε περιοχή, η χωροθέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της οικονομικής, χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.

 

Για το σκοπό αυτό, πριν δοθεί η έγκριση καταλληλότητας πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ειδικά και γενικά στοιχεία, που αφορούν στο συγκεκριμένο γήπεδο και στην προγραμματιζόμενη τουριστική εγκατάσταση.

 

Τα στοιχεία αυτά είναι:

 

α) Τοπογραφικό διάγραμμα ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:10.000 έως 1:50.000 στο οποίο να φαίνεται η θέση του γηπέδου, η σύνδεσή του με το οδικό δίκτυο και με τα δίκτυα τεχνικής υποδομής της περιοχής, καθώς και φωτογραφίες του γηπέδου και της ευρύτερης περιοχής του.

 

β) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου σε κλίμακα 1:200 έως 1:1.000 με υψομετρικές καμπύλες. Εφόσον πρόκειται για γήπεδο, συνεχόμενο προς τη θάλασσα ή γήπεδο που η ελάχιστη απόστασή του από την ακτή είναι μικρότερη ή ίση με 200 m, απαιτείται επιπλέον στο διάγραμμα ο χαρακτηρισμός της ακτής (βραχώδης, αμμώδης, μικτή) και ο προσδιορισμός της έκτασής της καθώς και η καθορισμένη γραμμή του αιγιαλού.

 

γ) Η λειτουργική μορφή και η δυναμικότητα της προγραμματιζόμενης τουριστικής εγκατάστασης.

 

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίνουν ή όχι τη χωροθέτηση της συγκεκριμένης τουριστικής εγκατάστασης.

 

Η έγκριση αυτή θεωρείται απαραίτητο στοιχείο του φακέλλου που υποβάλλεται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και έχει διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.

 

Γ. Όροι δόμησης:

 

Οι όροι δόμησης των τουριστικών εγκαταστάσεων ορίζονται ως εξής:

 

α) Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 50 στρέμματα ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,20.

 

β) Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 100 στρέμματα ο συντελεστής δόμησης για μεν τα πρώτα 50 στρέμματα ορίζεται όπως στην περίπτωση α' για δε τα επιπλέον ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,15.

 

γ) Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 100 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης για μεν τα πρώτα 100 στρέμματα ορίζεται όπως στην περίπτωση β' για δε τα επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,10.

 

δ) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων ορίζεται σε 10,50 m με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας κτιρίων ύψους μεγαλύτερου των 7,5 m δεν θα υπερβαίνει το 30% της πραγματοποιούμενης κάλυψης του κτιρίου.

 

Κατ' εξαίρεση για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που βρίσκονται στη ζώνη των 200 m από τη γραμμή αιγιαλού, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m.

 

Τα ελάχιστα ελεύθερα ύψη των χώρων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ορίζονται ως εξής:

 

Υπνοδωμάτια: 2.4 m ή 2.5 m για μονάδες Α και ΑΑ τάξης.
Λουτρά: 2.2 m.
Χώροι υποδοχής: 2.7 m ή 3.0 m για μονάδες Α και ΑΑ τάξης.
Μαγειρεία και λοιποί χώροι εργασίας: 2.7 m.

 

Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με ύψος το πολύ 2 m. Μεγαλύτερο ύψος μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), για λόγους προσαρμογής προς το περιβάλλον (κλιματολογικές συνθήκες ή αρχιτεκτονικός χαρακτήρας των κτισμάτων της περιοχής).

 

Στα γήπεδα που παρουσιάζουν κλίσεις εδάφους άνω του 15% επιβάλλεται η κλιμάκωση του κτιρίου για την προσαρμογή του στη φυσική μορφή του εδάφους σύμφωνα και με το άρθρο 17 (παράγραφος 1) του νόμου 1577/1985.

 

ε) Επί νομίμως λειτουργούντος κτιρίου τουριστικού καταλύματος είναι δυνατή η καθ' ύψος επέκταση στο ίδιο περίγραμμα, έστω κι αν δεν τηρείται η κατά την παράγραφο Ε1 απόσταση από τη γραμμή αιγιαλού και οι ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου που ορίζονται στην παρακάτω περίπτωση στ, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 παράγραφος 3 νόμου 1337/1983.

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου είναι το οριζόμενο στην περίπτωση δ.

 

στ) Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζεται:

 

για κτίρια ύψους μέχρι 7,50 m σε 10 m.
για κτίρια ύψους μέχρι 10,50 m σε 15 m.

 

ζ) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου ορίζεται σε 20% της επιφανείας του.

 

η) Το γήπεδο στο οποίο ανεγείρεται τουριστική εγκατάσταση πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν 4.000 m2.

 

Δ. Όροι δόμησης χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (camping) κατ' εξαίρεση των ανωτέρω (παράγραφος Γ) για τους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης (camping) με οικίσκους ή χωρίς οικίσκους ισχύουν οι ακόλουθοι όροι δόμησης:

 

α) Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου: 8.000 m2.

 

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 10% της επιφανείας του γηπέδου.

 

γ) Συντελεστής δόμησης 0,10.

 

δ) Ανεξάρτητα από το εμβαδόν του γηπέδου, η μέγιστη συνολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 m2.

 

ε) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε 4,5 m με 1 επιτρεπόμενο όροφο. Επίσης απαγορεύεται η δημιουργία υπογείων ακόμη και για βοηθητικές χρήσεις.

 

στ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι δόμησης της προηγουμένης παραγράφου (Γ) καθώς και οι ειδικές διατάξεις, περιορισμοί της επομένης παραγράφου (Ε).

 

Ε. Ειδικές διατάξεις και περιορισμοί.

 

1. Τα κτίρια των τουριστικών εγκαταστάσεων τοποθετούνται σε απόσταση 50 m τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

2. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτισμάτων μέσα στο γήπεδο, τηρουμένων, ως προς τους όρους δόμησης των διατάξεων του διατάγματος αυτού.

 

3. Σε περίπτωση που ο κτιριακός όγκος υπερβαίνει τις 4.000 m3 απαιτείται διάσπασή του σε μικρότερους όγκους.

 

4. Η αρχιτεκτονική μελέτη ελέγχεται από τις κατά τόπους Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για τη μορφολογική προσαρμογή της ως προς το φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

 

5. Για γήπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων μέχρι 15 στρέμματα απαιτείται εκτός των άλλων σχέδιο γενικής διάταξης, σχέδιο της σχέσης και οργάνωσης, των ελεύθερων χώρων και μέθοδος διατήρησης θέας, καθώς και προσπέλασης προς την παραλία εφόσον το γήπεδο είναι παραλιακό. Για τα μεγαλύτερα των 15 στρεμμάτων απαιτείται επιπλέον και μελέτη σύνδεσης με τα δίκτυα υποδομής της ευρύτερης περιοχής. Ως παραλιακό γήπεδο νοείται το πρώτο γήπεδο μετά τη γραμμή αιγιαλού.

 

6. Επίσης εάν το γήπεδο ή τμήμα αυτού έχει κλίση άνω του 30% απαιτείται η υποβολή αρχιτεκτονικής προμελέτης και σχεδίου διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, στο στάδιο της έγκρισης καταλληλότητας από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο τμήμα δομείται.

 

7. α) Ανώτατο όριο εκμετάλλευσης ορίζονται τα 4.000 m2, είναι δυνατή η υπέρβαση του ορίου εκμετάλλευσης των 4.000 m2 με την προϋπόθεση παραχώρησης πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας με συμβολαιογραφική πράξη και χωρίς αποζημίωση στο δήμο ή την κοινότητα στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει το γήπεδο, έκτασης ανάλογης με την επιπλέον των 4.000 m2 εκμετάλλευση ως εξής:

 

α)1) Για εκμετάλλευση μεγαλύτερης των 4.000 m2 και μέχρι 10.000 m2 έκταση ίση με την επιπλέον του ανωτάτου ορίου εκμετάλλευση.

 

α)2) Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 10.000 m2 και μέχρι 17.500 m2 για μεν τα πρώτα 10.000 m2 έκταση ίση με την καθοριζομένη στην προηγούμενη περίπτωση, για δε τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα έκταση ίση με την επιπλέον των 10.000 m2 εκμετάλλευση, προσαυξημένη κατά το ήμισυ της επιπλέον αυτής, δηλαδή 10.000 m2 εκμετάλλευση.

 

α)3) Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 17.500 m2 για μεν τα πρώτα 17.500 m2 έκταση ίση με την καθοριζόμενη στην προηγούμενη περίπτωση, για δε τα επιπλέον έκταση ίση με το διπλάσιο της επιπλέον, των 17.500 m2 εκμετάλλευση, προσαυξημένη κατά το ήμισυ της επιπλέον αυτής δηλαδή των 17.500 m2 εκμετάλλευσης.

 

β) Η αρτιότητα και τα ποσοστά εκμετάλλευσης του γηπέδου υπολογίζονται σ' ολόκληρο το γήπεδο, πριν από την προβλεπόμενη στην παράγραφο αυτή παραχώρηση. Το τμήμα του γηπέδου, που παραχωρείται καθορίζεται στο σχέδιο της γενικής διάταξης της υποπαραγράφου 5 της παρούσας παραγράφου. Πάντως, το τμήμα αυτό πρέπει να είναι σε θέση εύκολα προσπελάσιμη από κοινόχρηστο χώρο.

 

Ως χρήσεις γης της έκτασης αυτής ορίζονται μόνο οι συναφείς με τη συλλογική αναψυχή, όπως τουριστικά περίπτερα, αθλοπαιδιές, λουτρικές εγκαταστάσεις και άλλες μη οχλούσες την τουριστική εγκατάσταση χρήσεις κοινωνικού εξοπλισμού και κοινωνικής - τεχνικής υποδομής αποκλειομένων των κάθε λειτουργικής μορφής ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και των χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (camping).

 

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκποίηση εκ μέρους του δήμου ή της κοινότητας της έκτασης, την κυριότητα της οποίας αποκτούν σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου αυτής.

 

8. Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Νομαρχία, η κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο υποχρέωση παραχώρησης τμήματος του γηπέδου είναι δυνατόν να μετατραπεί σε υποχρέωση καταβολής προς τον οικείο δήμο ή κοινότητα χρηματικού ποσού. Η τιμή μονάδας στην περίπτωση αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις περί απαλλοτριώσεως διατάξεις.

 

Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του Νομάρχη ύστερα α) από γνωμοδότηση του οικείου δήμου ή κοινότητας και β) από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Διευθύνσεις Πολεοδομίας και ΤΠ και ΠΕ Νομαρχιών).

 

Η γνωμοδότηση του οικείου δήμου ή της κοινότητας εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, αφ' ότου ζητηθεί τούτο από τη Νομαρχία, στην περίπτωση δε που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη η συναίνεση του δήμου ή της κοινότητας θεωρείται δεδομένη. Η απόφαση του Νομάρχη εκδίδεται εντός συνολικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη το αίτημα της μετατροπής θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτό.

 

Η κατά τα ανωτέρω γνώμη των Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων βασίζεται στον πολεοδομικό σχεδιασμό, που έχει πραγματοποιηθεί για τις αντίστοιχες περιοχές (τυχόν μελέτες ή αποφάσεις Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ή ζωνών ειδικών χρήσεων κ.λ.π.), αλλά και γενικά στην εκτίμηση αναγκών, κοινωνικής και τεχνικής υποδομής η σε περιβαλλοντικά δεδομένα.

 

Τα περιεχόμενα στο δήμο ή κοινότητα χρηματικά ποσά κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και διατίθενται υποχρεωτικά για τις ανάγκες καθαριότητας, φωτισμού, για τη δημιουργία έργων κοινωνικής - τεχνικής υποδομής ή κοινωνικού εξοπλισμού καθώς και για έργα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

 

Στην ανωτέρω απόφαση του Νομάρχη ορίζονται, μετά και από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου οι δόσεις στις οποίες κατανέμεται η οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα, σε τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποπληρωμή του συνόλου της εισφοράς μέσα στα πρώτα τρία (3) χρόνια από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της μονάδας.

 

Η αναστροφή της παραχώρησης της έκτασης και η μετατροπή της αντίστοιχης υποχρέωσης σε χρηματική είναι δυνατή οποτεδήποτε, ακόμα και μετά την αποπεράτωση της τουριστικής εγκατάστασης εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και έκδοση απόφασης του Νομάρχη μετά από τήρηση της παραπάνω αναφερομένης διαδικασίας.

 

Στην περίπτωση αυτή η τιμή μονάδας υπολογίζεται ως ανωτέρω αλλά με βάση την αξία της έκτασης κατά το χρόνο της αναστροφής.

 

9. Όταν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ή κλειστό κολυμβητήριο (πισίνα) ή χώρος γυμναστηρίου - σάουνα, δημιουργείται σε υπόγειο χώρο πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι όροι υγιεινής αερισμού, φωτισμού, μόνωσης και πυρασφάλειας. Σε περίπτωση που κλειστό κολυμβητήριο (πισίνα) δημιουργείται σε υπέρ το έδαφος χώρο του κτιρίου ή του γηπέδου ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου προσαυξάνεται αντίστοιχα.

 

10. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η περιβαλλοντική ένταξη των τουριστικών εγκαταστάσεων απαιτείται.

 

α) Για τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι 100 κλινών θέσεων πρέπει να περιλαμβάνονται περιβαλλοντικά στοιχεία στην τεχνική έκθεση, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για την έγκριση της καταλληλότητας του γηπέδου.

 

β) Για τουριστικές εγκαταστάσεις 100 μέχρι 300 κλινών - θέσεων, η υποβολή στοιχειώδους περιβαλλοντικής μελέτης.

 

γ) Για τουριστικές μονάδες άνω των 300 κλινών - θέσεων η υποβολή πλήρους περιβαλλοντικής μελέτης.

 

δ) Επίσης απαιτείται η υποβολή πλήρους περιβαλλοντικής μελέτης ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα της μονάδας, όταν το γήπεδο βρίσκεται σε ακτίνα 1.000 m από αξιόλογους φυσικούς ή πολιτιστικούς πόρους (π.χ. τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, βιότοπους, αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακούς οικισμούς κ.λ.π.). Το περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης της περίπτωσης α και των μελετών των περιπτώσεων β και γ ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

11. Δεν επιτρέπεται η μετατροπή σε τουριστική της χρήσης κτιρίων, που κτίζονται για άλλη χρήση, εφόσον δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται τα κτίσματα, που χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

 

12. Κτίρια που ανεγείρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν μπορούν ν' αλλάξουν χρήση, εφόσον οι προβλεπόμενοι όροι δόμησης για τα κτίρια της νέας χρήσης είναι δυσμενέστεροι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού. Το αυτό ισχύει και για τις υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

 

α) Η σύναψη σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1652/1986 (ΦΕΚ 167/Α/1986) και

 

β) η μετατροπή τουριστικών εγκαταστάσεων σε κοινωφελείς μετά από σχετική απόφαση του οικείου Νομάρχη για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

Η αλλαγή χρήσης κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 5 (παράγραφος 2) του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

Ζ. Ειδικές διατάξεις για την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων και προστασία από το θόρυβο.

 

1. Υγρά απόβλητα.

 

Στις νέες τουριστικές εγκαταστάσεις η διάθεση των υγρών αποβλήτων (ανεξάρτητα από το βαθμό καθαρισμού) στη θάλασσα γενικά δεν επιτρέπεται. Η διάθεση στη θάλασσα επιτρέπεται μόνο στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία τεχνικά είναι αδύνατον αυτή να γίνει στο έδαφος επιφανειακά ή υπεδάφια, λόγω έλλειψης απορροφητικότητας του εδάφους ή λόγω των ειδικών υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των εδαφίων α)1, α)2, και ότι αφορά τη διάθεση στη θάλασσα και εμπεριέχεται στην περίπτωση δ της υποπαραγράφου αυτής. Η αδυναμία διάθεσης αποδεικνύεται με ειδική τεχνική μελέτη για τα χαρακτηριστικά του εδάφους και υπεδάφους που υποβάλλεται και εγκρίνεται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

 

Στις νέες τουριστικές εγκαταστάσεις απαιτείται η ύπαρξη και η κανονική λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας διάθεσης υγρών. Οι ελάχιστοι όροι επεξεργασίας για κάθε περίπτωση είναι:

 

α) Διάθεση στο έδαφος επιφανειακά (για άρδευση ή απορρόφηση) ή στη θάλασσα.

 

α)1) Για μονάδες με δυναμικότητα μεγαλύτερη ή ίση από 300 άτομα, αερόβιος βιολογικός καθαρισμός, βαθμού απόδοσης μεγαλύτερης από 94% σε BOD5 και στην έξοδο της εγκατάστασης BOD5 ≤ 25 mg/L και αιωρούμενα στερεά ≤ 40 mg/L καθώς και αποτελεσματική απολύμανση.

 

α)2) Για μονάδες με δυναμικότητα μικρότερη από 300 άτομα, αερόβιος βιολογικός καθαρισμός βαθμού απόδοσης μεγαλύτερης από 90% σε BOD5 και στην έξοδο της εγκατάστασης BOD5 ≤ 25 mg/L και αιωρούμενα στερεά ≤ 50 mg/L και αποτελεσματική απολύμανση.

 

β) Διάθεση στο έδαφος υπεδάφια.

 

Ύπαρξη σηπτικής δεξαμενής πριν από τη διάθεση σε βόθρους και απορροφητικές στοές, με την προϋπόθεση ότι η διάθεση γίνεται 3 τουλάχιστον m πάνω από την ανώτερη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και να υπάρχει κατάλληλα αποδεδειγμένη απορροφητικότητα του εδάφους σε σχέση με τις διαστάσεις του συστήματος απορρόφησης και του όγκου αποβλήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

γ) Διάθεση σε δίκτυο υπονόμων ακαθάρτων.

 

γ)1) Εφόσον υπάρχει κανονισμός λειτουργίας δικτύου, εγκαταστάσεις που η έξοδός τους είναι σύμφωνη με τα όρια απόρριψης.

 

γ)2) Εφόσον δεν υπάρχει τελική επεξεργασία των συνολικών υγρών αποβλήτων του δικτύου υψηλού βαθμού απόδοσης BOD5 και ανά πάσα στιγμή ο λόγος του συνόλου των αποχετευόμενων από κατοικίες προς το σύνολο των φιλοξενουμένων ατόμων από τουριστικές εγκαταστάσεις είναι:

 

< 0,5 εγκαταστάσεις αερόβιου βιολογικού καθαρισμού βαθμού απόδοσης μεγαλύτερου από 94% σε BOD5.
≥ 0,5 και < 1 εγκαταστάσεις αερόβιου βιολογικού καθαρισμού βαθμού απόδοσης μεγαλύτερου από 90% σε BOD5.
≥ 1 και < 2 εγκαταστάσεις αερόβιου βιολογικού καθαρισμού βαθμού απόδοσης μεγαλύτερου από 80% σε BOD5.
≥ 2 και < 6 εγκαταστάσεις επεξεργασίας βαθμού απόδοσης ≥ 35% σε BOD5.
≥ 6 εγκαταστάσεις εσχαρισμού και σηπτικής δεξαμενής.

 

δ) Στις εγκαταστάσεις αερόβιων βιολογικών καθαρισμών πρέπει να υπάρχει εγκαταστημένος εφεδρικός μηχανολογικός εξοπλισμός (αεροσυμπιεστές, αντλίες, συσκευές απολύμανσης κ.λ.π.) με τους αντίστοιχους αυτοματισμούς για την εναλλάξ λειτουργία και σήμανση συναγερμού σε περίπτωση βλάβης, καθώς και εφεδρική πηγή ενέργειας που τροφοδοτεί αυτόματα την εγκατάσταση σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού δικτύου ή ανάλογη διάταξη που αποτρέπει τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης στις εγκαταστάσεις των αερόβιων βιολογικών ανεξάρτητα αν τοποθετούνται σ' ανοικτό ή κλειστό χώρο, οι επιφάνειες των υγρών πρέπει να είναι ορατές και επισκέψιμες σ' όλη την έκταση. Τόσο οι εγκαταστάσεις όσο και τα πεδία διάθεσης στο έδαφος επιφανειακά πρέπει να είναι καλά προστατευμένα από την είσοδο ζώων ή αναρμόδιων προσώπων.

 

Σε περίπτωση διάθεσης, στη θάλασσα η εκβολή των λυμάτων σ' αυτή γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 250 m από την ακτή και σε βάθος όχι μικρότερο από 8 m.

 

Πριν από τη διάθεση στο έδαφος επιφανειακά ή στους υπονόμους ή στη θάλασσα των επεξεργασμένων αποβλήτων θα υπάρχει φρεάτιο δειγματοληψίας εύκολα και ανά πάσα στιγμή προσπελάσιμο για έλεγχο.

 

Σε περίπτωση γειτνίασης τουριστικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται η από κοινού συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων με κοινή ευθύνη.

 

2. Θόρυβος.

 

α) Όλες οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες (π.χ. εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες) πρέπει να είναι ηχητικά άριστα μονωμένες και τοποθετημένες σε τόση απόσταση από τους χώρους ανάπαυσης των φιλοξενουμένων, ώστε η στάθμη θορύβου μέσα σ' αυτούς τους χώρους (με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα) ή στις σκηνές των κατασκηνώσεων παραθερισμού (camping) να μην ξεπερνά τα 35 dB (Α)

 

Οι μετρήσεις που γίνονται μετά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής - τουριστικής εγκατάστασης για την εξακρίβωση της τήρησης του παραπάνω ορίου της στάθμης του θορύβου πρέπει να παίρνουν υπόψη την επικρατούσα στην περιοχή στάθμη του θορύβου βάθους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

 

Διαφορά σε dB(Α) μεταξύ της μετρούμενης συνολικής στάθμης θορύβου και της στάθμης θορύβου

Αριθμός dB (Α) πρέπει να αφαιρείται από τη μετρούμενη συνολική στάθμη θορύβου

βάθους >9

0

9-6

1

5-4

2

3

3

βάθους <3

δεν πρέπει να γίνονται μετρήσεις

 

β) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο της στάθμης θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τις τουριστικές εγκαταστάσεις μετρούμενο στα όρια της ιδιοκτησίας της εγκατάστασης, είναι 50 dB(Α).

 

3. Οι παραπάνω όροι των παραγράφων 1 και 2 αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της τουριστικής εγκατάστασης.

 

4. Εάν από άλλες διατάξεις απαιτούνται όροι επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων ή καταστολής θορύβου αυστηρότεροι από τους παραπάνω, αυτοί υπερισχύουν.

 

Η. Μεταβατικές διατάξεις και άλλες ρυθμίσεις.

 

1. Εάν μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν υποβληθεί στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού δικαιολογητικά για την έγκριση καταλληλότητας γηπέδου ή υπάρχει εν ισχύει έγκριση καταλληλότητας γηπέδου από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ή έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ή υπάρχει εν ισχύει οικοδομική άδεια, τότε δύναται κατά την κρίση, του κυρίου του γηπέδου η οικοδομική άδεια να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος ή η άδεια να εκτελεστεί όπως εκδόθηκε.

 

2. Στις παραπάνω περιπτώσεις όταν παραχωρείται τμήμα του γηπέδου στον οικείο δήμο ή κοινότητα δύναται κατά την κρίση του κυρίου του γηπέδου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις των παραγράφων Ε7 και Ε8 του παρόντος άρθρου αντί των σχετικών διατάξεων του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος όπως ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

3. Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 1 και ζητηθεί από τους κυρίους του γηπέδου για την έκδοση της οικοδομικής άδειας η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος είναι υποχρεωτική η λήψη εκ νέου των αντιστοίχων εγκρίσεων ή αδειών, μόνο εφόσον με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος επιδιώκεται η οποιαδήποτε μεταβολή όπως π.χ. δυναμικότητας, εκμετάλλευσης, αρχιτεκτονικών σχεδίων κ.λ.π.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.