Προεδρικό διάταγμα 21/11/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατά το άρθρο 2 έκθεσις υποβάλλεται εις τον Νομάρχη και με μέριμνα της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών αποστέλλεται αντίγραφον ταύτης εις τον οικείον Δήμο ή Κοινότητα.

 

Η αυτή υπηρεσία μεριμνά δια την δημοσίευση ειδοποιήσεως περί της αποστολής της εκθέσεως εις μίαν τοπική εφημερίδα ή αν δεν εκδίδεται, εις μίαν από τις μάλλον κυκλοφορούσες εφημερίδες του Νομού. Παραλειπόμενης της διατυπώσεως ταύτης η διαδικασία δεν χωρεί εγκύρως.

 

2. Άμα τη λήψη της εκθέσεως και εντός 10 ημερών από ταύτης, ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητος υποχρεούνται να εκθέσουν την έκθεση μετά του διαγράμματος επί 15 συνεχείς ημέρες εις το Δημοτικόν ή κοινοτικό κατάστημα ή εις έτερον προσιτό δια το κοινόν μέρος, ίνα λάβουν γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι, καλούμενοι δια γενικής προσκλήσεως.

 

Η πρόσκλησις τοιχοκολλείται εις το δημοτικόν ή κοινοτικό κατάστημα, και δημοσιεύεται εις μίαν τουλάχιστον τοπική εφημερίδα.

 

3. Κατά της εκθέσεως δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ενστάσεις. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάκοντα ημερών, αρχομένης από της κατά την παράγραφο 2 του παρόντος δημοσιεύσεως της προσκλήσεως, ενώπιον του Νομάρχου δια του οικείου Δήμου ή Κοινότητος.

 

4. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων και εντός δέκα ημερών το βραδύτερο από ταύτης, ο Δήμος ή η Κοινότης διαβιβάζουν εις τον Νομάρχη τις υποβληθείσας ενστάσεις μετά συντόμου εκθέσεως επί τούτων ή αποστέλλουν βεβαίωση περί μη υποβολής ενστάσεων.

 

5. Ο Νομάρχης αποφαίνεται επί των ενστάσεων και της εκθέσεως δια της κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 αποφάσεως.

 

6. Η μη διενέργεια υπό του Δήμου ή Κοινότητος των εις τις παραγράφους 2, 3 και 4 οριζομένων εντός της τασσομένης προθεσμίας δεν παρακωλύει την έκθεση της αποφάσεως του Νομάρχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.