Προεδρικό διάταγμα 22/10/14c

ΠΔ 22-10-2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κορινθίων (νομού Κορινθίας) στο οικοδομικό τετράγωνο 399 περιοχής Κεραμιδάκι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-10-2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κορινθίων (νομού Κορινθίας) στο οικοδομικό τετράγωνο 399 περιοχής Κεραμιδάκι, (ΦΕΚ 350/ΑΑΠ/2014), 04-11-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως το άρθρο 154 τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 (παράγραφος 3) του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 2 περίπτωση 28. Α στοιχείο 1, 2, 283 παράγραφος 1 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ436/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά (ΦΕΚ 831/Β/2014), όπως τροποποιήθηκε με την Υ447/2014 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1015/Β/2014).

 

7. Τις υπ' αριθμούς 217/2006, 164/2007, 276/2007, 7/2008, 63/2008, 147/2012, 111/2013 και 171/2013 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 60/2007, 237/2007, 245/2007, 261/2007, 271/2007, 124/2008, 237/2008, 1/2009, 77/2009, 210/2009, 94/2010 και 97/2010 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Την υπ' αριθμόν 13619/2013 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών δήμου Κορινθίων.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 31536/2013, 31537/2013 βεβαιώσεις του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας δήμου Κορινθίων.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 73/2012 (συνεδρία 8), 6/2013 (συνεδρία 2), 11/2013 (συνεδρία 3) και 97/2013 (συνεδρία 15) γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

12. Την υπ' αριθμόν 220/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-10-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.