Προεδρικό διάταγμα 22/1/09

ΠΔ 22-01-2009: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση του Ιωακείμιου Γηροκομείου Αλεξανδρούπολης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-01-2009: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση του Ιωακείμιου Γηροκομείου Αλεξανδρούπολης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 59/ΑΑΠ/2009), 13-02-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 (παράγραφος 1), 154, 183, 248, 249, 250 και 255 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν Y300/14-11-2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2210/Β/2007).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος Ζ, περίπτωση 2)ζ' του από 29-05-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 492/Δ/2002) περί εγκρίσεως Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 της υπ' αριθμόν 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

6. Το 909/05-04-2006 έγγραφο της ΙΘ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

7. Την υπ' αριθμόν 5107/07-07-2006 βεβαίωση του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης.

 

8. Την υπ' αριθμόν 104976/20-10-2006 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος.

 

9. Την υπ' αριθμόν 48857/12-12-2006 απόφαση της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών.

 

10. Την υπ' αριθμόν 339/2006 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου - Αλεξανδρούπολης.

 

11. Την υπ' αριθμόν 140/2008 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

13. Τις υπ' αριθμόν 92/2008 και 284/2008 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-01-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.