Προεδρικό διάταγμα 22/5/09c

ΠΔ 22-05-2009: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας VI (Στρατώνες) του Δήμου Τρικκαίων (Νομού Τρικάλων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-05-2009: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας VI (Στρατώνες) του Δήμου Τρικκαίων (Νομού Τρικάλων), (ΦΕΚ 301/ΑΑΠ/2009), 25-06-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφος 1), 44 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 154 και 249 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως το άρθρο 249 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/1987).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν Υ300/14-11-2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2210/Β/2007).

 

4. Την υπ' αριθμόν 59224/2458/28-08-1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης των Τρικάλων (οικισμοί Τρίκαλα, Καρυές, Κηπάκι, Πυργετός, Ριζαρείου, Φλαμούλι) Νομού Τρικάλων (ΦΕΚ 470/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] 23-08-2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης των Τρικάλων με αποχαρακτηρισμό της ΖΕΠ στην ιδιοκτησία Αδελφών Δερπανόπουλου (ΦΕΚ 744/Δ/2001).

 

5. Το υπ' αριθμόν 21173/17-07-2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Τμήμα Γ') του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Το υπ' αριθμόν 2396/2406/15-11-2007 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας.

 

7. Το υπ' αριθμόν 7469/28-11-2007 έγγραφο του Δασαρχείου Τρικάλων.

 

8. Το υπ' αριθμόν 8361/29-11-2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Τρικάλων.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 52/2004, 97/2004 και 372/2007 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

 

10. Την υπ' αριθμόν 38/2008 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

12. Την υπ' αριθμόν 44/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-05-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.