Προεδρικό διάταγμα 23/11/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επί οικοπέδων εχόντων πρόσωπον επί της Λεωφόρου Συγγρού - Ελευσίνας κατά τα τμήματα αυτής τα εμφαινόμενα εις το αυτό κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος σχεδιάγραμμα υπό τους αριθμούς: 1-19, 23-22, 24-32, 33-36, 37-58, 55-54, 59-69, 70-73, 74-98, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

1. Δια παραχώρηση εις το Δημόσιον λωρίδας οικοπέδου εν επαφή προς την ρυμοτομική γραμμή μεταφέρεται εις το εναπομένον μετά την παραχώρηση οικόπεδον ο συντελεστής δομήσεως της παραχωρούμενης λωρίδας προσαυξανόμενος ως εξής:

 

α) Κατά 10% δια πλάτος λωρίδας μέχρι του πλάτους του υποχρεωτικώς αφιεμένου εις την περιοχήν προκηπίου.

 

β) Κατά 20% δια πλάτος λωρίδας μέχρι και 10 m από της οικοδομικής γραμμής.

 

γ) Κατά 30% δια πλάτος λωρίδας άνω των 10 m, του μέχρι των 10 μέτρων πλάτους προσαυξανόμενου κατά την προηγούμενη περίπτωσιν.

 

2. Το κατά τα ανωτέρω τμήμα οικοπέδου παραχωρείται εις το Δημόσιον άνευ αποζημιώσεως υπό του ιδιοκτήτου αυτού δια την δημιουργίαν πρασίνου ή λοιπές κοινοχρήστους χρήσεις. Η παραχώρησις δηλώνεται δια συμβολαιογραφικής πράξεως νομίμως μεταγραφομένης.

 

3. Δεν επιτρέπεται η κατά τα ανωτέρω παραχώρησις εάν το εναπομένον μετά την παραχώρηση οικόπεδον δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο συμφώνως προς τις ισχύουσες εις την περιοχήν διατάξεις. Εις την ειδική ταύτη περίπτωσιν οικοδομήσιμο θεωρείται το οικόπεδον εάν έχει ελάχιστον βάθος 12 m.

 

4. Το οικόπεδον ως προκύπτει μετά την παραχώρηση του πρασίνου, αποκτά πρόσωπον επ' αυτού και η οικοδομή τοποθετείται εις απόσταση τουλάχιστον 3 m εκ του ούτω δημιουργούμενου νέου προσώπου του οικοπέδου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.