Προεδρικό διάταγμα 23/7/14

ΠΔ 23-07-2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Κραθίου της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας (νομού Αχαΐας), καθορισμός χώρου Σιδηροδρομικού Σταθμού και καθορισμός ειδικών όρων, περιορισμών και χρήσεων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-07-2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Κραθίου της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας (νομού Αχαΐας), καθορισμός χώρου Σιδηροδρομικού Σταθμού και καθορισμός ειδικών όρων, περιορισμών και χρήσεων αυτού, (ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/2014), 12-08-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6, 10), 154, 160 και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ436/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά (ΦΕΚ 831/Β/2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Υ447/2014 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1015/Β/2014) και ισχύει.

 

5. Την 108589/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή κανονικού πλάτους και υψηλών ταχυτήτων μεταξύ Κορίνθου - Πάτρας (από χιλιομετρική θέση 58+500 έως 79+800 και από 98+500 έως 115+400) που βρίσκεται στο νομό Αχαΐας καθώς και την 197812/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού με την οποία ανανεώθηκε (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) η υπ' αριθμόν 108589/2000 κοινή υπουργική απόφαση.

 

6. Τις 234/2005 και 49/2006 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ακράτας και την 424/2011 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.

 

7. Το πρακτικό 10/θέμα 4/2006 του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.

 

8. Την 145/2009 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 145/2010, 211/2013, 50/2014 και 131/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-07-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.