Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 160

Άρθρο 160: Έγκριση όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 9 παράγραφοι 1 έως 4 και άρθρο 10 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, άρθρο 2 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3879/1958, άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου 625/1968, άρθρο 2 του νόμου 551/1977, άρθρο 12 του νόμου 651/1977, άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 6 του νόμου 960/1979, άρθρο 31 παράγραφος 5 του νόμου 1577/1985)

 

1. Για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, γενικής οικονομίας της πόλης και αισθητικής, επιτρέπεται να επιβάλλονται οποιοιδήποτε όροι κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και περιορισμοί στα οικόπεδα και στις επ' αυτών ανεγειρόμενες και επισκευαζόμενες οικοδομές στις πόλεις, κωμοπόλεις κ.λ.π.

 

2. Οι κατά τα παραπάνω όροι και περιορισμοί καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα ή άλλες πράξεις της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής που εκδίδονται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και κανονίζουν για κάθε τμήμα ή για κάθε οικοδομικό τετράγωνο της πόλης, κωμόπολης κ.λ.π.

 

1) τα ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια της επιφάνειας και των διαστάσεων των οικοπέδων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο σχέδιο

 

2) το μέγιστο και το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών

 

3) τον αριθμό των ορόφων και τις ελάχιστες διαστάσεις τους ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται

 

4) το μέγιστο της επιφάνειας κάθε οικοπέδου που μπορεί να καλυφθεί από οικοδομές

 

5) το συντελεστή δόμησης

 

6) τη θέση των οικοδομών και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων ύδρευσης, φωτισμού, αποχέτευσης ακάθαρτων υγρών κ.λ.π. σε σχέση με το εγκεκριμένο σχέδιο ρυμοτομίας με το οικόπεδο επί του οποίου βρίσκονται αυτές και μεταξύ τους,

 

7) γενικά τις δουλείες φωτισμού και αερισμού. των κτιρίων και των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων

 

8) τους κοινούς ελεύθερους χώρους που βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες και τις δουλείες χρήσης αυτών,

 

9) τα ελάχιστα όρια του μεγέθους των οικοδομών, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιβάλλεται η πραγματοποίηση τουλάχιστον των ορίων αυτών και τους όρους και τον τρόπο εξασφάλισης της πραγματοποίησης αυτής,

 

10) τις επιβαλλόμενες σε κάθε οικοδομή, ανάλογα με τον προορισμό της εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης των ακάθαρτων υγρών, θέρμανσης, αερισμού κ.λ.π.,

 

11) τους όρους που πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση για λόγους ασφάλειας, υγιεινής και αισθητικής, ως προς την εσωτερική και εξωτερική γενικά διάταξη πάνω και κάτω από το έδαφος και τη θεμελίωση των οικοδομών, τις διαστάσεις τους, τις μηχανικές ή άλλου είδους εγκαταστάσεις και τις κάθε είδους πάγιες ή κινητές προσθήκες στις επιφάνειες αυτών που βλέπουν προς τους κοινόχρηστους χώρους (όπως προστεγάσματα, σκιάδες, βιτρίνες κ.λ.π.) τον τρόπο και το είδος δόμησης και τις ποιότητες, ποσότητες και τον τρόπο επεξεργασίας, σύνθεσης και χρησιμοποίησης των υλικών δόμησης,

 

12) τον τρόπο κατασκευής και συντήρησης των ιδιωτικών προκηπίων και κήπων και των περιτοιχισμάτων τους και

 

13) γενικά τους όρους και περιορισμούς με τους οποίους μπορεί να εκτελείται οποιουδήποτε είδους εργασία δόμησης.

 

3. Επιτρέπεται επίσης για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου να επιβάλλεται με προεδρικό διάταγμα ή άλλη πράξη της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής που εκδίδεται κατά την παράγραφο 2 αυτού σε συγκεκριμένες οδούς ή πλατείες ή τμήματα των πόλεων η κατασκευή των οικοδομών με στοές, είτε κατά μήκος των πεζοδρομίων, είτε και δια μέσου των οικοδομικών τετραγώνων. Με τις ίδιες πράξεις καθορίζονται το πλάτος των στοών και γενικά ο τρόπος κατασκευής τους καθώς και οι απαραίτητοι για την ανεμπόδιστη χρήση τους περιορισμοί και απαγορεύσεις, που μπορούν να επεκτείνονται και στον υπόγειο χώρο κάτω από τις στοές.

 

Σε περίπτωση κατασκευής στοάς κατ' εφαρμογή των παραπάνω πράξεων σε κάποια οδό ή πλατεία ή στο εσωτερικό κάποιου οικοδομικού τετραγώνου, επιτρέπεται, μόνο κατ' εξαίρεση, τροποποίηση αυτών με την κατάργηση των στοών στην οδό ή την πλατεία ή το εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο κατασκευάσθηκε η στοά μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και μετά από ειδικά αιτιολογημένη κρίση αυτού, ότι η τροποποίηση αυτή δεν παραβλάπτει την ομαλή κυκλοφορία όπως αναπτύσσεται αυτή από τις ήδη υπάρχουσες στοές, ούτε ζημιώνει την οικονομία γενικά και την αισθητική του τμήματος της πόλης στο οποίο γίνεται αυτή.

 

4. α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με π. δ/τα ή άλλες πράξεις της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής επιβάλλονται στην περιοχή, εγκεκριμένου σχεδίου πόλης όροι δόμησης επαχθέστεροι από εκείνους που ίσχυαν πριν, είναι δυνατό με τις εγκριτικές πράξεις να ορίζεται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύοντες ευμενέστεροι όροι, αν πριν την επιβολή των νέων όρων εκδόθηκε νόμιμη άδεια της αρμόδιας αρχής ή αν υποβλήθηκαν σε αυτή όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση της άδειας.

 

Στην περίπτωση αυτή η άδεια εκτελείται όπως εκδόθηκε ή εκδίδεται με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία. Μεταγενέστερη προσθήκη με βάση τους παλαιούς όρους δόμησης δεν επιτρέπεται.

 

β. Στις περιπτώσεις που πριν από την επιβολή των νέων όρων δόμησης προηγήθηκαν αναστολές των οικοδομικών εργασιών οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για τις άδειες που εκδόθηκαν ή είχε υποβληθεί αίτηση με τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοσή τους πριν την επιβολή της πρώτης αναστολής και όχι πριν την επιβολή των νέων όρων δόμησης.

 

γ. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είναι δυνατό να καθορίζονται ειδικές διαδικασίες, για την έκδοση των αδειών αυτών, να προσδιορίζονται τα προς τούτο όργανα, και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

δ. α)α. Σε περίπτωση μεταβολής γενικών πολεοδομικών διατάξεων ή κανονισμών σε εντός σχεδίου περιοχή, εάν είχε υποβληθεί στην πολεοδομική υπηρεσία αίτηση οικοδομικής άδειας, η οικοδομική άδεια επιτρέπεται να χορηγηθεί κατά τις προηγούμενες διατάξεις.

 

β)β. Η επιβολή αναστολής οικοδομικών εργασιών σε περιοχή εντός σχεδίου δεν έχει εφαρμογή σε ισχύουσες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι την ημέρα που αρχίζει να ισχύει η αναστολή αυτή.

 

5. Αυτοί που εκτελούν οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους απαιτούμενους όρους υγιεινής, ασφάλειας, συγκοινωνίας και τάξης σε σχέση με τους απασχολούμενους στις εργασίες αυτές εργάτες, με τους γείτονες και γενικά σε σχέση με το κοινό που κυκλοφορεί στους κοινόχρηστους χώρους. Οι όροι αυτοί, εφόσον δεν προβλέπονται από άλλες ειδικές διατάξεις θεσπίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Από τους περιορισμούς κ.λ.π. που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, όσοι αναφέρονται στην υγιεινή και στερεότητα επιβάλλονται αναγκαστικά και στις οικοδομές που έχουν ανεγερθεί πριν την 16-08=1923 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος) εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να εφαρμόζονται και σε αυτές τις οικοδομές συνολικά ή εν μέρει σε όσες περιπτώσεις οριστεί ειδικά με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Αρμόδια να αποφανθεί αν είναι τεχνικά δυνατή η εφαρμογή των περιορισμών που αναφέρονται στην υγιεινή και την ασφάλεια είναι η αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε περίπτωση δε ενστάσεων των ενδιαφερομένων αποφασίζει ανέκκλητα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Πάντως η επιβολή των περιορισμών αυτών δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ οποιουδήποτε και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην εκτέλεση των σχετικών για την πραγματοποίηση των εργασιών με δική του δαπάνη και φροντίδα μέσα στην προθεσμία που δίνεται σε αυτόν από την υπηρεσία.

 

7. Όσες διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 προϋποθέτουν την ύπαρξη εγκεκριμένου σχεδίου, μπορούν να εφαρμόζονται ανάλογα και σε πόλεις, κωμοπόλεις κ.λ.π., που δεν έχουν ακόμα εγκεκριμένο σχέδιο ή σε οικοδομές που βρίσκονται έξω από τις πόλεις κ.λ.π. με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά με π. διάταγμα, που εκδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ορίζεται, εκτός των άλλων, το όριο των οικοδομήσιμων χώρων μέσα στις ιδιοκτησίες και πέραν των υφιστάμενων κοινοχρήστων οδών, πλατειών κ.λ.π. σε βάθος μέχρι 3 m από αυτές.

 

8. Αν με την εφαρμογή των περιορισμών των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 3, λόγω της μείωσης του χώρου που μπορεί να οικοδομηθεί επέρχεται στο ακίνητο ζημιά σε σχέση με άλλα γειτονικά ακίνητα στα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν εφαρμόσθηκαν οι προαναφερόμενοι περιορισμοί και αυτά ωφελούνται με οποιοδήποτε τρόπο από τη ζημιά αυτή, μπορεί να επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των ωφελουμένων ακινήτων χρηματική εισφορά με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται, μία φορά για κάθε πόλη, κωμόπολη κ.λ.π. ή για κάθε τμήμα αυτών, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Η φύση των ζημιών και ωφελειών, ο τρόπος καθορισμού αυτών και του ποσού των εισφορών σε κάθε περίπτωση καθώς και ο τρόπος καταβολής τους κανονίζονται με τα ίδια διατάγματα μετά από σχετική γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Η κατά τα παραπάνω εισφορά παύει συνολικά ή εν μέρει από το χρόνο κατά τον οποίο τα τμήματα της οικοδομής που αντίκεινται στους παραπάνω όρους και περιορισμούς καταστούν ετοιμόρροπα και άχρηστα και παύει οριστικά όταν τα τμήματα αυτά κατεδαφιστούν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.