Προεδρικό διάταγμα 244/80 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τύποι, πρόσθετα και κατηγορίες τσιμέντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται κατά κανόνα η χρήση τσιμέντου μόνον:

 

Τύπου Ι Πόρτλαντ (Portland)
Τύπου ΙΙ Πόρτλαντ με ποζολάνη (Portland Pozzolan)
Τύπου ΙΙΙ Ποζολανικού (Pozzolanic)
Τύπου ΙV Πόρτλαντ ανθεκτικού στα θειικά (Portland sulfate resisting).

 

2. Τσιμέντα Πόρτλαντ (αμιγή) χαρακτηρίζονται τα τσιμέντα τα προερχόμενα από συνάλεση Κλίνκερ (Clinker) και γύψου. Στα τσιμέντα αυτά επιτρέπεται η προσθήκη φίλλερ (filler) μέχρι 3% κατά βάρος (οπότε το κλίνκερ μαζί με το γύψο πρέπει να είναι τουλάχιστον το 97% κατά βάρος).

 

3. Τσιμέντα Πόρτλαντ με ποζολάνη χαρακτηρίζονται τα τσιμέντα τα προερχόμενα από συνάλεση Κλίνκερ Πόρτλαντ, ποζολάνης φυσικής ή τεχνητής και του απαραιτήτου γύψου. Το ποσοστό της ποζολάνης ορίζεται από το αδιάλυτο υπόλειμμα του τσιμέντου, το οποίον πρέπει να είναι 20% κατά μέγιστο. Τα τσιμέντα αυτά δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιούν τη δοκιμή ποζολανικότητας του άρθρου 7, παράγραφος 6.11. Ειδικά το τσιμέντο με 10% αδιάλυτο υπόλειμμα ονομάζεται ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΟΡΤΑΛΑΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (II)α).

 

4. Ποζολανικά τσιμέντα Πόρτλαντ χαρακτηρίζονται τα τσιμέντα τα προερχόμενα από συνάλεση Κλίνκερ Πόρτλαντ, ποζολάνης (Pozzolan) τεχνικής ή φυσικής και του απαραίτητου γύψου. Το ποσοστό της ποζολάνης καθορίζεται από το αδιάλυτο υπόλειμμα του τσιμέντου το οποίο πρέπει να είναι από 20-40%. Τα τσιμέντα αυτά συνιστώνται ιδιαίτερα για έργα ογκώδη, όπου απαιτείται χαμηλός βαθμός θερμότητας ενυδατώσεως ή βελτιωμένη αντοχή έναντι διαβρωτικών μέσων. Τα ποζολανικά τσιμέντα πρέπει να ικανοποιούν τη δοκιμή ποζολανικότητας (Pozzolanicity test) του άρθρου 7, παράγραφος 6.11.

 

5. Τσιμέντα Πόρτλαντ ανθεκτικά στα θειικά άλατα και το θαλάσσιο νερό, χαρακτηρίζονται τα τσιμέντα τα προερχόμενα από συνάλεση Κλίνκερ Πόρτλαντ και γύψου.

 

Για τα τσιμέντα αυτά το αργιλικό τριασβέστιο (C3A), υπολογιζόμενο με τον τύπο C3A = 2,65 x AI2O3 - 1,692 Fe2O3 πρέπει να είναι μικρότερο του 3,5% ή δε περιεκτικότητα σε SO3 να μην υπερβαίνει το 2,5%.

 

6. Ποζολάνες (Pozzolans) είναι φυσικά ή τεχνητά πυριτικά ή αργιλοπυριτικά υλικά, ή χαρακτηριστική ιδιότητα των οποίων είναι σε λεπτότατο καταμερισμό και με την παρουσία υγρασίας, να ενώνονται χημικά με την υδράσβεστο, στη συνήθη θερμοκρασία και να σχηματίζουν ενώσεις υδραυλικές. Στις φυσικές ποζολάνες περιλαμβάνονται διάφορες ηφαίστειες γαίες. Στις τεχνητές ποζολάνες υπάγονται και οι ιπτάμενες τέφρες, εφ' όσον έχουν ποζολανικές ή και υδραυλικές ιδιότητες.

 

Υδραυλική ιδιότητα είναι η ικανότητα που έχει ένα υλικό όταν σε λεπτόκοκκο διαμερισμό μετά από ανάμιξη με νερό πήζει και σκληρύνεται στον αέρα ή υπό το νερό.

 

7. Φίλλερ (Filler) είναι προϊόντα που λαμβάνονται από θραύση ή κοινοποίηση ορισμένων φυσικών ή τεχνητών υλικών (ασβεστολίθων, βασάλτη, σκωριών, γης διατομών, μπεντονίτη, ιπταμένων τεφρών, κ.λ.π.) και τα οποία σε κατάλληλη λεπτότητα επιδρούν ευνοϊκά σε ορισμένες ιδιότητες των από τσιμέντο σκυροδεμάτων (αύξηση εργασίμου, ελάττωση της διαπερατότητας και των τριχοειδών, μείωση της τάσεως ρηγματώσεως κ.λ.π.).

 

Τα Φίλλερ είναι αδρανή αν δεν ασκούν καμία χημική δράση στα τσιμέντα, παρουσία νερού. Αντίθετα θεωρούνται ενεργά αν παρουσιάζουν υδραυλικές ή ποζολανικές ιδιότητες, παρουσία τσιμέντου και νερού.

 

8. Σε όλες τις κατηγορίες τσιμέντων επιτρέπεται ή προσθήκη μικρών ποσοστών ουσιών ως βοηθητικών της αλέσεως (βελτιωτικά αλέσεως) εφ' όσον δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις απαιτήσεις ποιότητας του τσιμέντου.

 

9. Κατηγορίες τσιμέντων: Από απόψεως αντοχών όλα τα τσιμέντα κατατάσσονται στις κατωτέρω τρεις κατηγορίες:

 

Κατηγορία 35
Κατηγορία 45
Κατηγορία 55

 

Οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται από τις αντοχές του τσιμέντου (των 28 ημερών), σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.