Προεδρικό διάταγμα 244/80

ΠΔ 244/1980: Περί Κανονισμού Τσιμέντων για έργα από Σκυρόδεμα (Προεντεταμένο, Οπλισμένο και Άοπλο)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 244/1980: Περί Κανονισμού Τσιμέντων για έργα από Σκυρόδεμα (Προεντεταμένο, Οπλισμένο και Άοπλο), (ΦΕΚ 69/Α/1989), 28-03-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί Σχεδίων, Πόλεων, Κωμών και Συνοικισμών του Κράτους και της οικοδομής αυτών όπως τούτο τροποποιήθηκε και ειδικότερα του άρθρου 9, παράγραφος 1 και παράγραφος 2 περιπτώσεις 10 και 12 ως και του άρθρου 53, παράγραφος 3.

 

2. Τις υπ' αριθμούς 297/22-08-1979, 386/03-10-1979 και 414/10-10-1979 πράξεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

3. Την υπ' αριθμό 1318/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Πρώτο

 

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Τσιμέντου για έργα από Σκυρόδεμα (προεντεταμένο, οπλισμένο και άοπλο), έχοντα ως εξής:

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού

 

Μέρος Α: Υλικά

 

Άρθρο 2: Τύποι, πρόσθετα και κατηγορίες τσιμέντων

Άρθρο 3

 

Μέρος Β: Απαιτήσεις και έλεγχος ποιότητας τσιμέντου

 

Άρθρο 4: Γενικά

Άρθρο 5: Χαρακτηριστικές ιδιότητες των τσιμέντων

Άρθρο 6: Δειγματοληψία

Άρθρο 7: Δοκιμασία τσιμέντων.

Άρθρο 8: Απαιτήσεις και δοκιμασία ποζολάνων

 

Άρθρο Δεύτερο

 

1. Από της ισχύος του παρόντος Κανονισμού κάθε όρος σχετικά με το τσιμέντο σαν υλικό, που αναφέρεται στο από [ΒΔ] 18-02-1954 βασιλικό διάταγμα Περί Κανονισμών δια την μελέτη σκυροδέματος αντικαθίσταται από τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

 

Τα άρθρα 13, 18, 64, 65, 66, 67, 68 και 69 του ανωτέρω από [ΒΔ] 18-02-1954 βασιλικού διατάγματος καταργούνται.

 

Στον Υπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 29-02-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.