Προεδρικό διάταγμα 244/80 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Δειγματοληψία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η δειγματοληψία του τσιμέντου, για τον έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό, γίνεται επάνω στο μέσο μεταφοράς ή στη θέση αποθηκεύσεως. Στην περίπτωση εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου γίνεται στη θέση φορτώσεως, επάνω στο μέσο μεταφοράς.

 

2. Κατά κανόνα η δειγματοληψία γίνεται παρουσία των ενδιαφερομένων μερών ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Η δειγματοληψία είναι παραδεκτή, εάν το ένα μέρος, κληθέν, δεν προσέλθει.

 

3. Το δείγμα τοποθετείται μέσα καθαρό και ξηρό δοχείο σφραγισμένο αεροστεγώς.

 

Ο έλεγχος της ποιότητας γίνεται το βραδύτερο μέσα σε 4 εβδομάδες από τη λήψη του δείγματος.

 

Σχηματισμός δείγματος: Από την για έλεγχο ποσότητα τσιμέντου λαμβάνονται τουλάχιστο 12 υποδείγματα, ώστε να αντιπροσωπεύεται σωστά ή όλη ποσότητα.

 

Τα υποδείγματα αναμιγνύονται καλά και σχηματίζεται το τελικό δείγμα

 

Τσιμέντο χύμα: Λαμβάνονται δείγματα με κατάλληλο μέσο (δειγματολήπτη).

 

Τσιμέντο τα σάκους: Από ένα σάκο λαμβάνεται ένα υπόδειγμα. Τα υποδείγματα συγκεντρώνονται, αναμιγνύονται και σχηματίζεται το τελικό δείγμα.

 

4. Το πρακτικό δειγματοληψίας θα αναφέρει τα ονόματα και την ιδιότητα των προσώπων, που πήραν μέρος στη δειγματοληψία, θα δίνει όλες τις πληροφορίες για το είδος και το σήμα του τσιμέντου, τον τόπο και χρόνο δειγματοληψίας, όπως και την ημερομηνία παραδόσεως.

 

5. Εάν το δείγμα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού, τότε χορηγείται βεβαίωση, η οποία αναγράφει τα εξής:

 

Το δείγμα τσιμέντου μετά εξέταση ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κανονισμού Τσιμέντων για έργα από σκυρόδεμα (προεντεταμένο, οπλισμένο και άοπλο) ΦΕΚ ________

 

6. Εάν το δείγμα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, επαναλαμβάνεται η πλήρης εξέταση αυτού. Εάν οι απαιτήσεις δεν καλύπτονται και στη δεύτερη εξέτασή του, στο πρακτικό θα αναγραφεί:

 

Το δείγμα τσιμέντου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κανονισμού Τσιμέντων για έργα από σκυρόδεμα (προεντεταμένο, οπλισμένο και άοπλο). ΦΕΚ ________

 

(με αναγραφή της ανωμαλίας που διαπιστώθηκε).

 

7. Εάν μια δειγματοληψία γίνει κατά τρόπο όχι σύμφωνο με τον Κανονισμό αυτό, αναγράφεται ιδιαίτερα στο πρακτικό.

 

8. Προκειμένου περί σιλοφόρου αυτοκινήτου ή βαγονιού, το δείγμα λαμβάνεται με δειγματολήπτη σε βάθος τουλάχιστον 20 cm. Η όλη εργασία πρέπει να γίνει κάτω από σκέπαστρο.

 

9. Σε περίπτωση σιλό, λαμβάνεται δείγμα μετά από ροή τουλάχιστον 200 kg τσιμέντου.

 

10. Στις εγκαταστάσεις σακκεύσεως η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται αφού αυτές λειτουργήσουν τουλάχιστον 5 λεπτά.

 

11. Σε όλες τις περιπτώσεις το τελικό δείγμα δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 8 kg.

 

12. To δείγμα πρέπει να τοποθετείται αμέσως μετά σε μεταλλικό ή πλαστικό δοχείο με ερμητικό πώμα. Μέσα στο δοχείο αυτό τοποθετείται το πρακτικό δειγματοληψίας, κλείνεται στεγανά και σφραγίζεται. Επί του δοχείου τοποθετείται ετικέτα με τα κύρια στοιχεία του πρακτικού.

 

13. Το δείγμα αποστέλλεται το ταχύτερο στο Εργαστήριο, που έχει συμφωνηθεί να κάνει τον έλεγχο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.